Projekti

Svi projekti

Projektna akademija

Projektna akademija

         

U cilju ubrzavanja procesa integracija u EU, BiH treba da razvije vlastite kapacitete i snage koje će biti u stanju da apsorbiraju pretpristupnu pomoć Evropske unije. Da bi se što efikasnije iskoristio novac koji je EU stavila na raspolaganje subjektima iz BiH, nužno je što prije razviti kapacitete za apsorpciju ove vrste pomoći kao i finansijske mehanizme za aktivno učestvovanje u programima pomoći.

U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je osnovni uzrok nedovoljnog samostalnog povlačenja sredstava iz EU fondova to što ograničen broj institucija vlasti u BiH, privatnih firmi i nevladinih organizacija ima stručno osposobljene kadrove za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

U skladu sa navedenim, SERDA je pokrenula Projektnu akademiju kao desetodnevni stručni edukacijski program o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Projekat se uspješno implementira od 2013. godine.

S obzirom na to da su reakcije polaznika na tok i rezultate edukacija u prethodnim godinama, prikazane kroz evaluacione listove, bile izuzetno pozitivne, kao i na to da su te reakcije adekvatno plasirane u javnost, imali smo veliku zainteresiranost za ovaj vid edukacije u svim prethodnim godinama.

Do sada je ovu vrstu edukacija uspješno završilo 1.300 polaznika - predstavnika institucija svih nivoa vlasti, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, malih i srednjih preduzeća, kao i fizičkih lica.

Cilj Akademije

Sveukupni cilj Projektne akademije je povećanje apsorpcijskih kapaciteta korisnika kroz primjenu edukatvnog programa izgradnje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i jačanje njihovog učešća u programima podrške EU sa fokusom na PCM.

Svrha Akademije je sticanje vještina neophodnih za proces programiranja, pripreme projekata, implementacije, praćenja i procjene, kao i razvoj ljudskih resursa (koji igraju centralnu ulogu u kapacitetima jedne institucije da uspješno upravlja fondovima).

Program Akademije

Projektna akademija je stručni edukacijski program o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.
Prenos teoretskog i praktičnog znanja i iskustva se realizira putem dva programa sa ukupno osam tematskih cjelina/modula. Programi se odvijaju potpuno neovisno jedan o drugom u trajanju od po pet radnih dana po jednom programu.

Program 1 (Edukacija za uspješno pisanje projekata i apliciranje na EU fondove):

  • 1. Modul: Razumijevanje Evropske unije;
  • 2. Modul: Programi finansijske podrške i fondovi EU;
  • 3. Modul: Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u;
  • 4. Modul: Popuna aplikacija na EU fondove.

Program 2 (Edukacija za uspješno upravljanje EU projektima):

  • 1. Modul: Planiranje i koordinacija provedbe projekata;
  • 2. Modul: Ugovorne obveze korisnika sredstava;
  • 3. Modul: Provedba procesa javnih nabavki;
  • 4. Modul: Upravljanje finansijskim izvještajima.

Metodologija

Metodologija rada ove edukacije su predavanja, studije slučaja, grupne vježbe, simulacije, debate i diskusije. Projektna akademija je ujedno u cijelom svom trajanju zamišljena kao platforma razmjene iskustava i uvježbavanja načina razmišljanja. Edukacija je bazirana na praktičnom grupnom radu sa polaznicima u omjeru 85% vježbe, 15% prezentacije.

Cjelokupni program se realizira na bazi stvarnih projekata koje je SERDA uspješno implementirala u dosadašnjem petnaestogodišnjem radu.

Koristeći stečeno znanje i iskustvo u provedbi, simulira se tok pripreme i provedbe konkretnih projekata.

Polaznici se raspoređuju u manje timove koji zajedno, u sinergiji, dolaze do rješenja problema, odnosno postavljanja određene projektne situacije.

Svaki blok programa uključuje i vrijeme za pitanja polaznika  o predmetnoj ili povezanoj temi te iznošenje vlastitih iskustava u određenim situacijama - predviđene su i debate „suprotstavljenih timova“ koji iz različitih uglova razmatraju pojedine situacije i probleme.

Kontakt osoba

Harun Rizvanbegović (harun@serda.ba)