Projekti

Svi projekti

Projektna akademija

Projektna akademija

         

U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je osnovni uzrok nedovoljnog samostalnog povlačenja sredstava iz EU fondova to što ograničen broj institucija u BiH ima stručno osposobljene kadrove za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Pored EU fondova iz kojih BiH trenutno može apsorbovati sredstva, otvora se i novi budžetski period pretpristupne pomoći IPA 2014. – 2020. u okviru kojeg zemlje potencijalni kandidati, u kojem statusu je i Bosna i Hercegovina, ne bi trebalo da imaju ograničenja u pristupanju pojedinim komponentama, kako je to bilo do sada, nego će cjelokupna pretpristupna pomoć biti otvorena za sve države koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Smatramo da će biti neophodno da se u Bosni i Hercegovini dodatno ojačaju ljudski resursi u institucijama svih nivoa vlasti, privatnom sektoru i nevladinim organizacijama u kontekstu osposobljenosti za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kako bi naša zemlja što kvalitetnije iskoristila mogućnosti koje joj se trenutno pružaju i koje će biti otvorene u narednom periodu.

U skladu sa navedenim, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, putem praktičnih programa edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima, djeluje i doprinosi jačanju ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije.

U periodu od 01.07.2013. do 01.10.2021. godine u okviru SERDA-ine Projektne akademije održana su 72 ciklusa edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima za ukupno 1100 polaznika - predstavnika institucija svih nivoa vlasti, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, javnih kompanija, malih i srednjih preduzeća, kao i fizičkih lica.

Cilj Akademije

Sveukupni cilj Projektne akademije je povećanje apsorpcijskih kapaciteta korisnika kroz primjenu edukatvnog programa izgradnje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i jačanje njihovog učešća u programima podrške EU sa fokusom na PCM.

Svrha Akademije je sticanje vještina neophodnih za proces programiranja, pripreme projekata, implementacije, praćenja i procjene, kao i razvoj ljudskih resursa (koji igraju centralnu ulogu u kapacitetima jedne institucije da uspješno upravlja fondovima).

Program Akademije

Projektna akademija je stručni edukacijski program o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.
Prenos teoretskog i praktičnog znanja i iskustva se realizira putem dva programa sa ukupno osam tematskih cjelina/modula. Programi se odvijaju potpuno neovisno jedan o drugom u trajanju od po pet radnih dana po jednom programu.

Program 1 (Edukacija za uspješno pisanje projekata i apliciranje na EU fondove):

  • 1. Modul: Razumijevanje Evropske unije;
  • 2. Modul: Programi finansijske podrške i fondovi EU;
  • 3. Modul: Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u;
  • 4. Modul: Popuna aplikacija na EU fondove.

Program 2 (Edukacija za uspješno upravljanje EU projektima):

  • 1. Modul: Planiranje i koordinacija provedbe projekata;
  • 2. Modul: Ugovorne obveze korisnika sredstava;
  • 3. Modul: Provedba procesa javnih nabavki;
  • 4. Modul: Upravljanje finansijskim izvještajima.

Metodologija

Metodologija rada ove edukacije su predavanja, studije slučaja, grupne vježbe, simulacije, debate i diskusije. Projektna akademija je ujedno u cijelom svom trajanju zamišljena kao platforma razmjene iskustava i uvježbavanja načina razmišljanja. Edukacija je bazirana na praktičnom grupnom radu sa polaznicima u omjeru 85% vježbe, 15% prezentacije.

Cjelokupni program se realizira na bazi stvarnih projekata koje je SERDA uspješno implementirala u dosadašnjem petnaestogodišnjem radu.

Koristeći stečeno znanje i iskustvo u provedbi, simulira se tok pripreme i provedbe konkretnih projekata.

Polaznici se raspoređuju u manje timove koji zajedno, u sinergiji, dolaze do rješenja problema, odnosno postavljanja određene projektne situacije.

Svaki blok programa uključuje i vrijeme za pitanja polaznika  o predmetnoj ili povezanoj temi te iznošenje vlastitih iskustava u određenim situacijama - predviđene su i debate „suprotstavljenih timova“ koji iz različitih uglova razmatraju pojedine situacije i probleme.

Kontakt osoba

Harun Rizvanbegović (harun@serda.ba)