Historija

O nama

Historija

U nastojanju da se prevaziđu brojni socijalni i ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila u poslijeratnom periodu, lokalne zajednice su uz podršku međunarodne zajednice pokrenule inicijativu za oporavak i stimuliranje ekonomskog razvoja.

Rezultat ove inicijative je pokretanje procesa ekonomske regionalizacije, osnivanjem Ureda za koordinaciju i praćenje realizacije projekta "Sarajevski ekonomski region" (SER).

Ured koji je osnovan 2001. godine predstavljao je administrativno-pravni okvir za ostvarivanje početnih aktivnosti na realizaciji koncepta ekonomske reintegracije i razvoja SER-a.

U maju 2003. godine Ured SER je prerastao u Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju (SERDA).

Djelovanje SERDA-e je prošireno sa prvobitne Sarajevske regije od 20 opština/općina na širu regiju, Sarajevsku ekonomsku makroregiju, koja obuhvata i područje od deset opština/općina gornjedrinskog područja, uz koordinaciju i partnerstvo sa REDRIN-om, podregionalnom agencijom za ovo područje.

  • U prvoj fazi osnivači Agencije opštine/općine SER-a (osam općina iz Kantona Sarajevo, tri općine iz Zeničko-dobojskog kantona, tri općine iz Srednjobosanskog kantona, šest općina Istočnog Sarajeva, Kanton Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo) potpisali su zajedničku viziju Sarajevske ekonomske regije.
  • U drugoj fazi potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji između opština/općina Sarajevske ekonomske regije, Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo.
  • Treća faza obuhvatila je potpisivanje ugovora i pravno konstituiranje Agencije.
  • Četvrtu fazu karakterizira pristupanje općina Olovo i Vareš SERDA-i u martu 2005. godine, te opština/općina Foča, Goražde, Pale Prača i Čajniče u septembru 2005. godine.
  • Peta faza - SERDA-i su pristupile opštine Rogatica, Višegrad, Kalinovik te Grad Sarajevo i Općina Foča - Ustikolina.
  • Šesta faza - SERDA-i pristupile opštine Novo Goražde i Rudo.

Sarajevska makroregija, po okončanju procesa priključivanja obuhvata teritoriju od 32 opštine/općine, devet općina Kantona Sarajevo, četiri općine Zeničko-dobojskog kantona, tri općine Srednjobosanskog kantona, šest opština Grada Istočno Sarajevo, te deset opština gornjedrinske regije.