Vijesti

Arhiva vijesti

Uspješno proveden nadzorni audit ostvarenja lokalne uprave i samouprave.

BOSNAIHERCEGOVINA
FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO
________________________________________________________________________
Broj:01/3-02-209/07
Datum, 18.12.2007. godina
PREDMET: Obavijest
Prema standardu/normi ISO 9001:2000, u ponedjeljak 17. decembra 2007. godine u općini Visoko proveden je Nadzorni audit ostvarenja lokalne uprave i samouprave.
U skladu sa planom auditirani su svi bitni procesi koji je odvijaju u općinskim službama uprave.
Nakon prezentiranja upravljačkih procesa od strane Općinskog načelnika, gosp. Muniba Alibegovića, te procesa za koji je zadužen Predstavnik rukovodstva za kvalitet, gosp. Zekije Omerbegović, auditirani su procesi u općinskim službama i odsjecima.
Rukovodioci službi pokazali su poboljšanja sistema i opredjeljenosti na poštivanju savremenih principa poslovanja i zacrtane politike kvaliteta.
Tokom audita nije konstatovana nijedna neusklađenost.
Ocjena auditora je da je sistem i dalje usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000.
DOSTALVJENO: SEKRETAR
1. Naslovu, &n