Vijesti

Arhiva vijesti

U EU zabrana upotrebe aditiva E230 i E233

Europska komisija je nakon konsultacija sa Naučnim odborom za hranu (SCF) i Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA), imajući u vidu Direktivu 89/107/EEC iz 1988.godine, 13. februara 2009. godine donijela Direktivu 2009/10/EC koja izmjenjuje i dopunjuje Direktivu 2008/84/EC o specifičnim kriterijima u pogledu čistoće aditiva u prehrani.
Novom Direktivom propisano je da aditivi E230 bifenil i E233 tiabendazol više u zakonodavstvu EU nisu dozvoljeni kao dodaci hrani. Ove supstance moraju biti uklonjenje iz Direktive 2003/114/EC i Direktive 98/72/EC. Posljedično, Aneks I direktive mora biti ažuriran u skladu sa izmjenama, a specifikacije E230 i E233 moraju biti povučene. Direktiva još tretira izmjene specifikacija slijedećih aditiva: E 234 nizin, E 400 alginska kiselina, E401 natrij alginat, E402 kalijev alginat, E 403 amonijev alginat, E404 kalcijev alginat, E405 propan-1,2-diol alginat, E 407 karagenan, E407a obrađene eušeuma alge, E412 guar guma, E 504(i) magnezijev karbonat, E 526 kalcijev hidroksid, E 529 kalcijev oksid i E901 pčelinji vosak, E905 mikrokristalični vosak.
Direktiva 2008/84/EC iz 2008. godine će također biti prilagođena shodno odredbama nove direktive.
U skladu sa navedenim, države članice moraju donijeti zakone, propise i administrativne odredbe neophodne za usklađivanje sa ovom Direktivom najkasnije do 13. februara 2010. Direktiva stupa na snagu 20 dana nakon dana objavljivanja u Službenim novinama Europske unije (L 44 Volume 52 14 February 2009)
Inače, E230 (Biphenyl, Diphenyl) je aditiv koji služi za konzerviranje i upotrebljava se za poljoprivredne potrebe ( tipični proizvodi su južno voće).
E233 (Thiabendazole) upotrebljava se za poljoprivredne potrebe. Tipični proizvodi kod kojih se koristi su južno voće, jabuka, kruška, krumpir, banana, gljive, meso, mlijeko. Oba ova aditiva uzrokuju probleme sa kožom i kožna oboljenja.
....
Inače, kada je riječ o našoj zemlji, Vijeće ministara BiH je na 76. Sjednici održanoj 12.februara 2009. godine usvojilo više pravilnika, koje je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH radi poboljšanja kvaliteta kontrole hrane u BiH, čime se želi unaprijediti zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovine i ova oblast približiti regulativi Evropske unije.To su:

1. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani;

2. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinima u hrani;

3. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani;

4. Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani;

5. Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda;

6. Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima;

7. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani;

8. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene ispitne laboratorije koje provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija i

9. Pravilnik o soli za ljudsku prehranu.
Izvori:
Agencija za sigurnost hrane BiH