Vijesti

Arhiva vijesti

Solidarnost u doba ekonomske krize - radionica u okviru projekta SOLICRIS

U okviru projekta SOLICRIS, dana 15.11.2018. godine, u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, održana je radionica o temi Solidarnost u doba ekonomske krize.

Solidarnost u doba ekonomske krize - radionica u okviru projekta SOLICRIS thumb thumb thumb

Predstavljene su različite razvojne inicijative i akcije na ublažavanju efekata ekonomske krize, sa različitih nivoa: institucije države, internacionalne organizacije, nevladin sektor itd. Radionici su pristvovali predstavnici iz zemalja partnera na projektu, predstavnici ministarstava, fakulteta, javnih institucija, preduzeća, te nevladinih organizacija. Zaključak radionice je da je ekonomska kriza u velikoj mjeri uticala na sve segmente društva, na javni i privatni sektor te u konačnici na građane. Kako bi se umanjili negativni efekti ekonomske krize, potrebno je raditi na međusobnoj solidarnosti na svim nivoima, te da se trenutno dešavaju pozitivne promjene u pravcu veće društvene solidarnosti, ali ih je potrebno što više uvezati i promovirati u javnosti, i u tome značajnu ulogu imaju svi - mediji, političari, prosvjetni radnici, vjerske zajednice i drugi.

SERDA je zajedno sa sedam internacionalnih partnera početkom 2018. godine započela sa implementacijom projekta SOLICRIS, čiji je cilj razvijanje mreže solidarnosti između općina, regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana u kriznim vremenima. U toku projekta se implementira sedam radionica sa učešćem međunarodnih aktera iz javnog, društvenog i građanskog nivoa sa ciljem izrade konkretnih kriznih scenarija i planiranja prevencije.