Vijesti

Arhiva vijesti

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena realizacija projekata koji se finansiraju iz EU fondova, na bilateralnoj osnovi sa međunarodnim o

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena realizacija projekata koji se finansiraju iz EU fondova, na bilateralnoj osnovi sa međunarodnim organizacijama te u saradnji sa osnivačima.

 SERDA sve svoje aktivnosti bazira na Strategiji razvoja Sarajevske makroregije, urađenim studijama, pripremljenim projektnim fisheima u proteklom periodu ( raspolažemo sa preko 1000 projektnih ideja) koji predstavljaju osnovu za apliciranje na dostupne programe i fondove. S obzirom na to da naša zemlja ima status potencijalnog kandidata za ulazak u EU i trenutno su nam dostupne samo dvije komponente IPA- pretpristupne pomoći, time su nam i ograničene mogućnosti za povlačenje sredstava iz EU fondova. Ipak, u proteklom periodu bilo je otvoreno nekoliko poziva EU koji su pružili mogućnosti za apliciranje s projektima iz različitih oblasti, tako da je SERDA zahvaljujući pripremljenosti i stručnoj osposobljenosti maksimalno iskoristila tu šansu i na bazi kvalitetnih priprema aplicirala na sve javne pozive koji su bili dostupni za BiH. U skladu s navedenim, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa partnerima, aplicirala je sa 95 projekata na dostupne programe, od kojih su odobrena 22 projekta, čime se još jednom potvrdila kao jedna od vodećih agencija u Jugoistočnoj Evropi.

Među odobrenim projektima jedan od najznačajnijih je i projekt Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja (FGSME), odobren u okviru poziva Delegacije EU u BiH Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Vodeći partner je SERDA, a lokalni partneri su Općina Novi Grad, Općina Vogošća, Općina Ilijaš i Udruženje poslovnih savjetnika u BiH LESPnet. Ukupna vrijednost projekta je 1.018.342,00 KM. Cilj projekta je stimulacija ekonomskog rasta i zaposlenosti u regiji kroz poboljšanje poslovnog okruženja za održive ekonomske aktivnosti. Kao specifična ciljna grupa, prepoznata su brzorastuća MSP koja predstavljaju jedan od najznačajnijih potencijala kada je u pitanju ekonomski rast i zapošljavanje.

U 2014. godini SERDA nastavlja sa realizacijom četiri projekta u okviru IPA ADRIATIC programa čiji je ukupni budžet 13.791.731,00 KM i to su 1. Projekt jačanje i istraživanje inovativnih potencijala u Jadranskoj regiji putem zajedničke istraživačke inicijative vođenih METRIS istraživačkim centrom-“METRIS PLUS”; 2. Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost – AHVN; 3. Informacioni sistem za putnike u Jadranskoj regiji „TISAR“ 4. Jadranska ruta za tematski turizam „Adriatic Route“

U okviru transnacionalnog programa Jugoistočna Evropa–SEE program SERDA nastavlja sa realizacijom šest projekata čiji je ukupni budžet 18.252.527,67 KM  i to su projekti 1. Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu „SEERISK“; 2. Klasterska orijentacija prema modernim tehnologijama i modelima za zajednički napredak „CLOUD“; 3.Razvoj naprednih virtualnih rješenja dostupnosti s ciljem podrške radu javnih  službi u Jugoistočnoj Evropi „SECOVIA“; 4. Podrška odgovornoj inovativnosti u zemljama Jugoistočne Evrope „FARINN“ ; 5. Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnosti Jugoistočne Europe „InTourAct“ i 6. Transnacionalna saradnja za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu „TRACE“.

U 2014. godini nastavljamo sa realizacijom projekta Cjelogodišnji turizam na planinskim destinacijama BiH i CG”- 365 čiji je ukupni budžet 859,275.13 KM, koji je odobren u okviru programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora. Također, u okviru programa prekogranične saradnje BiH-Srbija nastavlja se i realizacija pet projekata i to 1. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalnoj industriji-“EUMETAL 2”; 2. Podrška socijalnoj inkluziji romske populacije u pograničnom području BiH i Srbije “SA –ŠA” ; 3. Razvoj i promocija banjsko-lječilišnog turizma u prekograničnim oblastima BiH i Srbije  “CROSS SPA”; 4. Razvoj sistema izvještavanja u poljoprivedi o vremenskim uslovima u prekograničnom pojasu BiH-Srbija-“AFRS”; 5. Zeleni, novi i organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i BiH  “ENO Agri”. Ukupni budžet navedenih projekata je  3.936.632,04 KM.

U okviru MED programa nastavljamo sa realizacijom tri projekta 1.Rast malih i srednjih preduzeća: inovacije i razvoj u energetskom sektoru MED područja „W.I.D.E.R“; 2 Stvaranje energetskih preduzeća u MED području "ENERGEIA”; 3.Promocija nula otpada „ZERO WASTE PRO“čiji je ukupni budžet 9.930.652,00KM.

U okviru programa Europa za građane realiziramo dva projekta čiji je ukupni budžet 288.629,65 KM. Radi se o Projektu Od YU do EU i Projektu  jačanja kapaciteta za općinsku saradnju u zemljama  Adria-Balkan u okviru programa Europa za garađane 2014-2020 ( CAP ABC )

Osim ovih projekata, u 2014. godini SERDA nastavlja sa realizacijom regionalnog  projektaUspostavljanje i promocija mentoring sistema za MSP u zemljama Zapadnog Balkana ( Srbija, Crna Gora i BiH), uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA, kao I projekte u okviru bilateralne saradnje sa Švajcarskom razvojnom agencijiom SDC, sa regijom Istočne Švedske OSTSAM te projektima FIRMA i FARMA koje finansira USAID i SIDA.

Prema predviđenom planu za narednu godinu, nastavlja se i realizacija projekata u saradnji sa osnivačima i to su: Kreditno - garantni fond; Nastavak gasifikacije općina Kantona Sarajevo; Centar za podršku i promociju evropskih integracija-CePPEI; Projektna akademija; Promotivne, edukativne aktivnosti Brisel-SERDA...

Istovremeno, u narednoj godini očekujemo i rezultate nekoliko poziva na koje je SERDA aplicirala sa domaćim i međunardnim partnerima, i to u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora, programa Kultura, Life + Programa.

Svi projekti su u skladu sa našom misijom i usmjereni su na stvaranje harmoniziranog ekonomskog razvoja Sarajevske makroregije, što će doprinijeti ukupnom ekonomskom razvoju BiH. Osim finansijskog značaja, odobreni projekti imaju i dodatnu vrijednost s obzirom na to da je SERDA proširila mrežu partnerstava sa preko 250 različitih vladinih i nevladinih organizacija iz zemalja EU. Dosadašnji postignuti rezultati imaju i mnogo veću vrijednost, s obzirom na to da su u BiH vrlo nepovoljni uslovi za pokretanje i realizaciju različitih inicijativa i projekata što potvrđuje i činjenica da je u posljednjem Izvještaju o napretku BiH navedeno da je naša zemlja ostvarila ograničen napredak te da naša zemlja značajno kasni u procesu evropskih integracija za razliku od susjednih zemalja koje stalno napreduju u ovom procesu.