Vijesti

Arhiva vijesti

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2007./2008.godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj : 02-38-3434/07
Vogošća, 07.01.2008.godine
Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00) i člana 67. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj, 22/01 – Prečišćen tekst, 35/01 i 8/02), te člana 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stiendija učenicima i studentima («Službene novine Kantona Sarajevo» broj:24/03 i 1/05), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima broj 01-05-2975/07 od 31.10.2007 godine, na prijedlog Komisije za provođenje Konkursa za dodjelu stipendija Općine Vogošća učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2007./2008.godini, Općinski načelnik
d o n o s i :
O D L U K U
O UTVRĐIVANJU LISTE STIPENDISTA OPĆINE VOGOŠĆA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2007./2008. GODINI SA LISTOM KANDIDATA KOJI NISU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU
I
Po objavljenom konkursu za dodjelu stipendija u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 05.11.2007. godine, na osnovu Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku/akademsku 2007./2008. godinu Općina Vogošća donosi odluku o dodjeli 57 stipendija za srednjoškolsko i 40 stipendija za visokoškolsko obrazovanje, što ukupno iznosi 97 stipendija, a prema spisku koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isplata stipendija će se vršiti u mjesečnom iznosu od 50,00 KM za učenike srednjih škola i 100,00 KM za studente počevši od 01.02.2008. godine u trajanju od deset mjeseci.
III
PRIJAVE KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE
SREDNJA ŠKOLA
I RAZRED
Red. broj
PREZIME I IME KANDIDATA
ADRESA
OSTVARENI BROJ BODOVA
1
Rudonja Elvis
Mitra Šućura 30
114,00
2
Sinan Aldin
Kobilja Glava 14
75,01
3
Ademović Sam