Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv za podršku poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava

Udruženje za razvoj NERDA“, Tuzla i „EDA – Agencija za razvoj preduzeća“, Banja Luka: O B J A V LJ U J U JAVNI POZIV„ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA“ Datum objave: 01. septembar 2014. godine.
Udruženje za razvoj NERDA“, Tuzla i „EDA – Agencija za razvoj preduzeća“, Banja Luka: O B J A V LJ U J U JAVNI POZIV„ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA“ Datum objave: 01. septembar 2014. godine.
 1.  PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Programa podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava na odabranim područjima (Program). Javni poziv se realizuje u okviru projekta „CREDO Krajina“ koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida. Poziv se objavljuje u dnevnim novinama „Nezavisne novine“ i „Avaz“, te na web stranicama NERDA-e www.nerda.ba i EDA-e www.edabl.org.
 1. PROGRAM ZA SANACIJU POSLJEDICA POPLAVE ZA POSLOVNE SUBJEKTE
U skladu sa predloženim i odobrenim Programom, Udruženje za razvoj NERDA, Tuzla, i EDA - Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, će implementirati aktivnosti koje će putem bespovratnih finansijskih sredstava podržati stvaranje osnovnih uslova poslovnim subjektima za nastavak obavljanja privrednih aktivnosti. Cilj Programa jeste brži oporavak od posljedica poplava i nastavak rada, te zadržavanje broja zaposlenih u poslovnim subjektima.
 1. SJEDIŠTE POSLOVANJA I PRIVREDNI SEKTOR
Sjedište poslovanja - U skladu sa podacima nadležnih institucija o područjima odnosno jedinicama lokalne samouprave koje su pogođene poplavama, za finansijska sredstva u okviru ovog Programa mogu da se prijave samo poslovni subjekti sa sjedištem poslovanja ili izdvojenom poslovnom jedinicom u sljedećim jedinicama lokalne samouprave: Grupa jedinica lokalne samouprave I: Banovići, Bijeljina, Brod, Bratunac, Brčko Distrikt, Čelić, Gračanica, Gradačac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Milići, Modriča, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica, Šekovići, Teočak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Olovo, Žepče, Zavidovići, Zenica. Grupa jedinica lokalne samouprave II: Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bužim, Cazin, Čelinac, Derventa, Dobretić, Drvar, Dubica, Gradiška, Glamoč, Istočni Drvar, Jajce, Jezero, Ključ, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kupres (RS), Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prijedor, Prnjavor, Ribnik, Sanski Most, Srbac, Šipovo, Teslić, Velika Kladuša. Privredni sektori – Pravo na prijavu imaju samo poslovni subjekti koji posluju u okviru sljedećih privrednih sektora:
 1. Metaloprerađivačka industrija,
 2. Drvoprerađivačka industrija,
 3. Prehrambena industrija (osim primarne poljoprivredne proizvodnje),
 4. Proizvodnja plastike i izrada alata (samo za poslovne subjekte iz grupe jedinica lokalne samouprave I),
 5. Proizvodnja kože i obuće (samo za poslovne subjekte iz grupe jedinica lokalne samouprave II).
 1.  SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Prijave za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava mogu podnijeti poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) Da su pretrpjeli direktnu štetu od poplava, b) Da imaju sjedište poslovanja ili izdvojenu poslovnu jedinicu u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz tačke 3. ovog poziva, c) Da su privredna društva u privatnom vlasništvu, registrovana u skladu sa domaćim propisima, d)Da posluju u jednom od privrednih sektora koji su navedeni u tački 3. ovog poziva, e) Da zapošljavaju maksimalno 300 radnika, osim u slučaju poslovnih subjekata iz sektora proizvodnje kože i obuće na koje se ovo ograničenje ne primjenjuje.
 1. SUBJEKTI KOJI NE MOGU PODNIJETI ZAHTJEV
Poslovni subjekti ne mogu učestvovati u realizaciji Programa: a) Ukoliko su pоd stеčајеm ili likvidаciјоm, ili su оbustаvili pоslоvnе аktivnоsti, b) Ukoliko su prеdmеt pоstupаkа zа prоglаšеnjе stеčаја ili za izdаvаnje nаlоgа zа prisilnu likvidаciјu, c) Ukoliko su, za aktivnost/trošak za koje se namjeravaju prijaviti u okviru ovog javnog poziva, već dobili grant sredstva od nekog drugog donatora, d)Ukoliko nisu ispunili sve svoje obaveze koje se odnose na uplatu poreza i doprinosa prema domaćim propisima zaključno sa 31.03.2014. (za štete nastale u maju) ili 30.06.2014. (za štete nastale u avgustu), e) Ukoliko postoji bilo koji oblik sukoba interesa 1. d sukobom interesa se podrazumijeva svaka situacija u kojoj je ugroženo nepristrasno i objektivno djelovanje davaoca sredstava, ili je poštovanje načela konkurencije, zabrane diskriminacije ili jednakog tretmana podnosilaca prijava, vezano uz proceduru dodjele sredstava ili same realizacije ugovora, ugroženo razlozima koji uključuju porodične ili druge veze, politički ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili bilo koji drugi zajednički interes s korisnikom. Ispunjenost uslova iz tačaka (a) do (e), poslovni subjekti dokazuju izjavom da ne spadaju ni u jednu od gore navedenih kategorija (Aneks 2 – Izjava podnosioca prijave).
 1.  PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI (NAMJENA)
Prihvatljive su samo aktivnosti čiji je cilj saniranje posljedica poplava na definisanim područjima i obuhvataju: − Nabavku mašina i opreme, − Popravak mašina i opreme, − Nabavku sirovina i drugog materijala za redovno obavljanje registrovane djelatnosti, −Građevinske radove na sanaciji objekata.
 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Prihvatljivim troškovima se smatraju svi dole navedeni troškovi, a koji su nastali u periodu od datuma nastanka poplave/štete, do isteka roka od 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora sa korisnikom finansijskih sredstava. 2Prihvatljivim će se smatrati sljedeći troškovi (vezani za dozvoljenu namjenu utroška sredstava) − Troškovi vezani za nabavku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, dijelova, te računarske opreme i programa koji su sastavni dio mašina i opreme, odnosno proizvodnog sistema, − Troškovi vezani za popravku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, te računarske opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti, −Troškovi nabavke obrtnih sredstava i ostali troškovi potrebni za redovno obavljanje registrovane djelatnosti, −Troškovi nabavke građevinskog materijala i građevinskih radova za sanaciju oštećenih objekata. Napomena: Troškovi trebaju biti knjigovodstveno evidentirani kod korisnika sredstava.
 1.  NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
−Troškovi nastali prije dana nastanka poplave (prije 04.05.2014 – za štete nastale u maju, odnosno prije 03.08.2014 – za štete nastale u avgustu), − Porez na dodanu vrijednost, sa računa za pravdanje pomoći, − Nabavka/popravak/najam motornih vozila, −Građevinski materijal i građevinski radovi za gradnju novih objekta.
 1. IZNOS SREDSTAVA I SUFINANSIRANJE OD STRANE KORISNIKA
Ukupan iznos sredstava za realizaciju Programa iznosi do 993.000,00 KM. Od pomenutog iznosa sredstava, sufinansiraće se troškovi prijava odobrenih od strane Komisije za ocjenu prijava, sa područja djelovanja Udruženja za razvoj NERDA, Tuzla i EDA – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka. Iznos sredstava koja mogu biti odobrena u okviru Programa moraju se uklopiti u raspon dole navedenih minimalnih i maksimalnih iznosa za pojedinačne korisnike. Pored toga, iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 70% od ukupnog iznosa aktivnosti za čiju se realizaciju sredstva dodjeljuju. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika sredstava. Pod sufinansiranjem se podrazumijeva korišćenje vlastitih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti navedenih u prijavi. Doprinosi koji se odnose na ulaganje vlastitog rada, opreme i sl, ne mogu se smatrati sufinansiranjem.
 1. Minimalan iznos granta: 10.000,00 KM,
 2. Maksimalan iznos granta: 20.000,00 KM.
 3. OCJENA PRIJAVA
Prijave će biti razmotrene i procijenjene od strane Komisije za ocjenu prijava (Udruženje za razvoj NERDA i EDAAgencija za razvoj preduzeća). Samo prijave koje su kompletne kada je u pitanju tražena dokumentacija, te prihvatljive u pogledu uslova prihvatljivosti poslovnih subjekata i predložene namjene sredstava i troškova, mogu biti razmatrane za dodjelu finansijskih sredstava, a u suprotnom će biti odbačene. Prilikom ocjene prijava, Komisija će uzeti u obzir sljedeće Kriterijume:
 1. Broj održanih radnih mjesta – maksimalno 50% bodova,
 2. Odnos procijenjene štete i poslovnog prihoda prema finansijskom izvještaju poslovnog subjekta na dan 31.12.2013. – maksimalno 30% bodova,
 3. Udio prihoda od izvoza u odnosu na poslovni prihod, prema finansijskom izvještaju poslovnog subjekta na dan 31.12.2013. – maksimalno 20% bodova.
Dodatne informacije, podaci i dokumentacija u postupku evaluacije pristiglih prijava, mogu biti zahtijevani.
 1. KAKO PODNIJETI PRIJAVU
Prijavni obrasci i obavezna prateća dokumentacija: Zainteresovani poslovni subjekti obavezni su podnijeti sve propisane prijavne obrasce, kao i prateću dokumentaciju. Podnose se sljedeći prijavni obrasci:
 1. Aneks 1 – Aplikaciona forma za pomoć,
2.Aneks 2 – Izjava podnosioca prijave. Prijavne obrasce možete preuzeti na http://www.edabl.org/uploads/admin/Prijavni%20obrasci.rar. Pored navedenih obrazaca, poslovni subjekti su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju: 1. Ovjerenu fotokopiju zapisnika/izvještaja o nastanku/procjeni štete sačinjenu od strane poslovnog subjekta i/ili zapisnika/izvještaja osiguravajuće kuće,
 1. Ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane nadležne službe/komisije jedinice lokalne samouprave, i/ili ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko poslovni subjekti istu posjeduju),
3. Fotokopiju aktuelnog/posljednjeg rješenja o registraciji poslovnog subjekta (za izdvojene poslovne jedinice potrebno je dostaviti i ovjerenu fotokopiju rješenja o prijavi izdvojene poslovne jedinice), 4. Fotokopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha poslovnog subjekta za 2013. godinu (na fotokopiji mora biti vidljiv pečat APIF-a odnosno AFIP-a), 5. Fotokopiju posljednjeg obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta izdatog od strane nadležnog statističkog organa,
 1. Original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i obavezama doprinosa izdatog od strane nadležne poreske uprave (stanje na dan 31.03.2014. godine ili 30.06.2014. godine u zavisnosti od toga da li šteta nastala u maju 2014. godine ili avgustu 2014. godine),
 2. Original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o izmirenim obavezama izdatog od strane nadležne jedinice Uprave za indirektno oporezivanje BiH (stanje na dan 31.03.2014. godine i/ili 30.06.2014. godine u zavisnosti od toga da li šteta nastala u maju 2014. godine ili avgustu 2014. godine),
 3. Original ili ovjerenu fotokopiju liste osiguranih lica/izvještaj o broju zaposlenih radnika sa stanjem na dan 31.08.2014. godine, izdate od strane nadležne poreske uprave.
Način pružanja dodatnih informacija Dodatne informacije u vezi ovog poziva mogu biti pružene zainteresovanim poslovnim subjektima, ali isključivo pismenim putem. Zainteresovanim će se dati mogućnost da postavljaju pitanja vezana za učešće u Programu. Pitanja se mogu poslati e-mailom ili faksom, a krajnji rok za postavljanje pitanja je 5 ( pet) dana prije isteka krajnjeg roka za prijem prijava. Informacije se mogu zahtijevati putem e– maila ili faksa na dole navedene adrese, sa jasnom oznakom da se radi o pitanjima vezanim za Program. Udruženje za razvoj NERDA: e-mail adresa: nerda@nerda.ba Fax: 035/369-903 EDA -Agencija za razvoj preduzeća: e-mail adresa: eda@edabl.org Fax: 051/318 838 Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na web stranicama u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja pitanja. Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na Internet stranicama : www.nerda.ba http://www.edabl.org/Mediji/Saopstenja.aspx?CatID=13.
 1. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Svi prijavni obrasci i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, sa naznakom „ Prijava za PROGRAM PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA, ne otvarati prije sastanka Komisije“. Poslovni subjekti sa sjedištem u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz grupe I, prijave dostavljaju na sljedeću adresu: Udruženje za razvoj NERDA M. i Ž. Crnogorčevića 5 , 75000 Tuzla Poslovni subjekti sa sjedištem u jednoj od jedinica lokalne samouprave iz grupe II, prijave dostavljaju na sljedeću adresu: EDA -Agencija za razvoj preduzeća Đure Jakšića 11,8000 Banja Luka Krajnji rok za dostavljanje prijava je: a) Za prijave koje se dostavljaju lično: 19.09.2014. godine, do 16.00 časova, b) Za prijave poslate poštom: prijave sa poštanskim žigom/potvrdom o predaji na poštu prije 19.09.2014. godine, do 16.00 časova, a pristigle na gore navedene adrese najkasnije do 26.09.2014. godine. Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova neće se razmatrati
 1. DODJELA SREDSTAVA IZABRANIM POSLOVNIM SUBJEKTIMA
Izbor korisnika sredstava se vrši prema rang listi sve do raspodjele raspoloživih sredstava. S ciljem dodatne provjere i kontrole, davaocu sredstava će biti omogućen obilazak podnosilaca prijava za koje se predlaže dodjela sredstava, kao i obilazak njihovih poslovnih prostorija i pogona. Nakon donošenja odluke o odobravanju prijave (dodjeli granta), korisnik sredstava sklapa ugovor o dodjeli bespovratne pomoći sa davaocem sredstava kojim se obavezuje na namjensko trošenje dodijeljene pomoći, u skladu s Programom, ovim javnim pozivom i Aneksom 1 – Aplikaciona forma. Davalac sredstava zadržava pravo da odbije sufinansiranje prijava poslovnih subjekata ukoliko utvrdi da su isti, za namjenu za koju su se prijavili po ovom javnom pozivu, već koristili sredstva iz programa/projekata podrške poplavljenim poslovnim subjektima ili ukoliko, uvidom u stanje na terenu, utvrdi da je podnosilac prijave u postupku prijave dao lažne ili netačne podatke. Korisnici sredstava dužni su, u roku od 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora, realizovati aktivnosti iz prijave, dostaviti relevantnu dokumentaciju za namjensko trošenje sredstava koja su im dodijeljena, zajedno sa zahtjevom za isplatu sredstava. −Poslovni subjekti koji su već sanirali štetu moći će odmah nakon potpisivanja ugovora dostaviti zahtjev za isplatu sredstava, dokumentaciju koja dokazuje utrošak (računi, izvodi, otpremnice), te drugu zahtijevanu dokumentaciju. Po odobravanju zahtjeva od strane davaoca sredstava, iznos odobrenih sredstava može biti uplaćen na račun korisnika sredstava u roku od 15 dana od dana odobravanja zahtjeva. − Poslovni subjekti koji nisu sanirali štetu, dužni su da, u roku od 2 (dva) mjeseca nakon potpisivanja ugovora, realizuju odobrene aktivnosti, te dostave zahtjev za isplatu odobrenih sredstava, zajedno sa dokumentacijom kojom dokazuju utrošak. Nakon toga, davalac sredstava isplaćuje odobreni iznos u roku od 15 dana od dana odobravanja zahtjeva. Ukoliko se utvrdi da je korisniku sredstava na dan isplate blokiran poslovni račun, davalac sredstava neće izvršiti isplatu o čemu će obavijestiti korisnika sredstava. U opravdanim slučajevima, korisnici sredstava mogu podnijeti zahtjev za produženje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i to najkasnije 10 dana prije isteka ugovorenog roka. Opravdanost takvih zahtjeva, ocjenjuje davalac sredstava. Lista odabranih projekata će biti objavljena na web stranicama www.nerda.ba i www.edabl.org
 1.  MONITORING
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava , davalac sredstava je ovlašćen izvršiti provjeru korišćenja odobrenih sredstava uvidom u originalnu dokumentaciju, te obilaskom korisnika sredstava i njegovih poslovnih objekata. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva u roku od 8 dana od dana zahtjeva davaoca sredstava. Takođe, predstavnici Švedske agencije za međunarodnu saradnju – Sida, i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, kao donatori, mogu izvršiti posjetu korisnicima kojima se odobre sredstva, a u cilju kontrole namjenskog utroška odobrenih sredstava. Korisnik sredstava je, u cilju omogućavanja praćenja efekata odobrenih aktivnosti, dužan da, u roku od godinu dana od dana okončanja ugovora, davaocu sredstava na njegov zahtjev dostavi informacije koje se tiču poslovanja, stanja zaposlenosti, izvoza i dr.
 1.  REALIZACIJA PROGRAMA
Ovaj program realizuju Udruženje za razvoj NERDA, Tuzla i EDA – Agencija za razvojh preduzeća, Banja Luka uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju - Sida.