Vijesti

Arhiva vijesti

Investirajte u projekte iz oblasti ekologije u zemljama u razvoju

EuropeAid najavljuje svoj prvi ekološki projekt “Aukcijski podij” – konferenciju koja bi se trebala održati u Brussels-13. marta 2009. godine. Ovaj “Aukcijski podij” je usmjeren ka stvaranju efektivnih i angažovanih partnerstava u projektima iz oblasti čovjekove okoline za zemlje u razvoju na način da okuplja sve aktere ( organizacije građanskih zajednica,. Istraživačke centre i slične.) i širi dijapazon potencijalnih donatora: lokalne uprave, zemalja članica EU kao i fondacije iz privatnog sektora.
....
Naime, aukcijski podij predstavlja jedinstvenu mogućnost potencionalnim donatorima da na jednostavan način pronađu dobre i kvalitetne projekte koje će finansirati. Skoro 100 ekoloških projektnih prijedloga ( sa proračunom između 400.000, 00 i 3 miliona eura) koji očekuju finansiranje predstavljeno je u brošuri koja se može pogledati na web adresi : http://ec.europa.eu/europeaid/.
Projekti su evaluirani od strane EuropeAid-a tokom 2008. godine i klasificirani kao veoma dobri, ali radi ograničenih proračuna nisu bili finansirani u pozivima za podnošenje prijava na koji su konkurisali. Putem Konferencije i Aukcijskog podija projekti dobivaju još jednu priliku da budu finansirani.
Pronalaženje partnera za projekte među potencijalnim donatorima će se odvijati tokom održavanja konferencija, putem umrežavanja u okviru tematike kao i po regionima. Učesnici iz privatnog sektora će isto tako imati priliku da pojasne šta rade i na kojim projektima iz ove oblasti su trenutno angažovani.
Također, potencijalni donatori mogućom implementacijom ovih projekata imaju priliku da uspostave čvrsta partnerstva sa organizacijama građanskog društva i Europskom komisijom, te na taj način prelaze sa riječi na djela po pitanjima koja se tiču problematike zaštite čovjekove okoline.