Vijesti

Arhiva vijesti

HRVATSKI KONZORCIJ GRADI SARAJEVSKU ZAOBILAZNICU ?

Izvo­đač ra­do­va na LOT-u 2 sa­ra­jev­ske obi­la­zni­ce, po­pu­lar­no na­zva­ne sa­ra­jev­ski baj­pas, tre­bao bi bi­ti kon­zor­cij fir­mi iz Hrvatske ko­ji či­ne "JV", "Ko­teks", "IN­GRA" i "GP Du­bro­vnik", re­kao je za "San" mi­nis­tar pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja FBiH Na­il Še­ćka­no­vić, piše San.
Ipak odlu­ka o izbo­ru izvo­đa­ča na ovom di­je­lu auto­pu­ta na ko­ri­do­ru Vc još ni­je ko­na­čna. Ri­ječ je o prvoj ocje­ni pris­ti­glih ponuda. Na­kon što se okon­ča ci­je­la eva­lu­aci­ja, sa­gla­snost i ko­na­čni oda­bir izvo­đa­ča iz­vršit će Evrop­ska ban­ka za obno­vu i ra­zvoj, ko­ja fi­nan­si­ra gra­dnju obi­la­zni­ce.
Iz­gra­dnja dvi­je di­oni­ce ko­je ubu­hva­ta LOT 2 Bu­ti­la-Bri­ješ­će, te Stup-Bri­ješ­će, vri­je­dna je pre­ma naj­jef­ti­ni­joj po­nu­di 23 mi­li­ona eura. Rok za po­če­tak ra­do­va je 15. april, dok bi kom­ple­tna obi­la­zni­ca tre­ba­la bi­ti za­vrše­na 2010. go­di­ne.
No, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, te­ško da će ra­do­vi na LO­TU-2 i po­če­ti u pla­ni­ra­nom ro­ku. Na­ime, ek­spro­pri­ja­ci­ja ze­mlji­šta još ni­je ni kre­nu­la. Lju­bo Prav­dić, di­re­ktor Di­re­kci­je ces­ta FBiH ka­že za "San" da je ovaj po­sao tre­ba­la ura­di­ti Vla­da Kan­to­na Sa­ra­je­vo, ko­ja u bu­dže­tu uo­pće ni­je ni pre­dvi­dje­la no­vac za ove na­mje­ne! Pre­ma pro­cje­na­ma Di­re­kci­je, za ovaj po­sao tre­bat će naj­ma­nje 10 mi­li­ona KM.
Prav­dić kaže da su iz Direkcije već ne­ko­li­ko pu­ta pi­sa­li kan­to­nal­nim vlas­ti­ma da na­đu ne­ko rje­še­nje za ek­spro­pri­ja­ci­ju ka­ko bi ra­do­vi što pri­je po­če­li. Sad je me­đu­tim već iz­vje­sno da će za­da­ti rok bi­ti pro­lon­gi­ran.
Ro­ko­vi i di­na­mi­ka ra­do­va ne po­štu­ju se ni na dje­lu obi­la­zni­ce ko­ji već gra­di slo­ve­na­čki "SCT". Prav­dić ka­že da još ni­je do­šlo do pro­bi­ja­nja ro­ko­va, ali da u Di­re­kci­ji ni­su za­do­vo­ljni brzi­nom ko­jom "SCT" izvo­di ra­do­ve. Ugo­vo­rom su, inače, pre­ci­zi­ra­ni pe­na­li za kaš­nje­nje, ali i loš ­kva­li­tet ra­do­va, a Pravdić upo­zo­ra­va na mo­gu­ćnost da, ako se ugo­vor ne ispo­štu­je, bu­de akti­vi­ra­na i ban­ko­vna ga­ran­ci­ja od 7,5 mi­li­ona KM.