Vijesti

Arhiva vijesti

FIRMA pomaže preduzecima u BiH da ostvare pristup finansijskim sredstvima

Novopokrenuti program obuke i certificiranja grupe kvalificiranih konsultanata u oblasti poslovnih finansija (QBFC) u Bosni i Hercegovini, fokusira se na prevazilaženje osnovne prepreke s kojom se suocavaju mala i srednja preduzeca u ovoj zemlji - pristup finansijskim sredstvima. QBFC program FIRMA konzorcija pokrenut je 19. novembra 2010. godine. Tom prilikom je u Teslicu, uz ucešce 25 polaznika, realizovan trodnevni program obuke i certifikacije kvalificiranih konsultanata u oblasti poslovnih finansija, što je oznacilo tek pocetak ambicioznog QBFC programa.
Naime, QBFC program ima za cilj obuku i mobiliziranje tima strucnih konsultanata u oblasti poslovnih finansija, koji ce djelovati kao posrednici izmedu malih i srednjih preduzeca (MSP) i finansijskih institucija radi poboljšanja dostupnosti izvora finansiranja preduzecima u BiH. Nakon što steknu certifikat, kvalificirani konsultanti ce vršiti funkciju finansijskih savjetnika, kao i predstavnika preduzeca koja spadaju u ciljnu grupu projekta FIRMA. Kvalificirani konsultanti ce se u tom smislu baviti identificiranjem odgovarajucih izvora finansiranja, pružati pomoci u pripremi poslovnih planova i zahtjeva za odobrenje kredita, te omogucavati komunikaciju sa finansijskim institucijama. Pored toga, USAID-Sida FIRMA projekat ce konsultantima isplacivati odgovarajucu naknadu za svako preduzece kojem, uz njihovu pomoc, budu odobrena finansijska sredstva.
Obuci u Teslicu su prisustvovali ucesnici iz cijele zemlje, koji, iako izuzetno kvalificirani i vec aktivno ukljuceni u finansijsku zajednicu, dijele mišljenje da specijalizovana QBFC obuka projekta FIRMA uspostavlja most izmedu preduzeca i finansijskih institucija za kojim je postojala izražena potreba. Cinjenica je da bankarskim sistemom u BiH dominiraju velike inostrane banke koje su uvele savremene sisteme ocjenjivanja kreditnog zahtjeva u skladu sa najboljim praksama maticne firme, ali zbog nedostatka jasne komunikacije, kvalificirana mala i srednja preduzeca u BiH još uvijek nisu u mogucnosti da bez poteškoca osiguraju pristup sredstvima za poslovno finansiranje. Stoga je ovim preduzecima potrebna podrška pri ostvarivanju kontakta sa bankama i finansijskim institucijama kroz zajednicki nastup, a u cilju uspostavljanja dijaloga i podizanja svijesti banaka o potrebama ovdašnjih firmi.
Slaviša Ceranic iz Sarajeva je jedan od ucesnika iz prve grupe polaznika koji je uspješno završio obuku.

„Zahvalan sam što mi se pružila mogucnost da ucestvujem u programu obuke QBFC projekta FIRMA. Obuka mi je pomogla da konacno razjasnim neka pitanja vezana za pristup izvorima finansiranja u našoj zemlji, te omogucila direktnu razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih dijelova BiH i razlicitih institucija“, izjavio je Ceranic, koji je sada certificirani QBF konsultant.
Haris Komic iz Bihaca, koji je takoder uspješno završio program obuke u Teslicu, je kao izuzetno koristan dio programa istakao prisustvo relevantnih predstavnika finansijske zajednice: ovi predstavnici dolaze iz najjacih finansijskih institucija u zemlji, i ucesnicima obuke je pružena mogucnost da pojedinacno razgovaraju sa njima.
Prema rezultatima ranije provedene ankete projekta FIRMA, Ocjena sektora metalopreradivacke industrije u BiH, mala i srednja preduzeca u BiH uporno iznose pritužbe na nemogucnost osiguranja odgovarajucih finansijskih sredstava zbog visokih zahtjeva u pogledu kreditnih garancija kao instrumenta obezbjedenja kredita, te visokih kamatnih stopa. S druge strane, banke tvrde da nema dovoljno profitabilnih projekata, te cesto izražavaju sumnju u temeljnu konkuren