Vijesti

Arhiva vijesti

EC, poslodavaci i sindikat o pristupu ekonomskoj krizi i poduzimanju aktivnosti u vezi zapošljavanja.

Brisel-Evropska komisija je danas nastavila svoj rad na implementaciji Evropskog plana ekonomskog oporavka organizovanjem specijalnog sastanka sa predstavnicima sindikata i poslodavaca na nivou EU. Postignut je široki konsenzus da su unutrašnje tržište i Plan oporavka osigurali odgovarajuću odskočnu dasku za izlazak iz krize i poduzimanje akcija u vezi radnih mjesta u Evropi, te da sve buduće mjere trebaju biti poduzimane na nivou cijele Evropske unije.
„Borba protiv posljedica Ekonomske krize i poduzimanje akcije u vezi zapošljavanja podrazumijeva zajednički rad“ rekao je predsjednik Baroso. „Politika Komisije je usmjerena na limitiranje uticaja krize na svakodnevni život građana i njihova radna mjesta, pripremajući firme i radnu snagu za oporavak, te pomoć Evropljanima da nađu poslove koji su dugoročno održivi. Uticaj krize na zapošljavanje je evidentan. Da bi se zaustavio negativni trend, gubitak radnih mjesta i zatvaranje firmi sveo na najmanju moguću mjeru, te da bi se Evropa ponovo vratila na put rasta i zapošljavanja, potrebno nam je partnerstvo.Veoma mi je drago da imam ovu priliku da razgovaram sa socijalnim partnerima o tome kako ćemo najefektivnije usmjeriti naš rad i kako ćemo zajedno ostvariti rezultat“.
Na današnjem sastanku, Evropska komisija i Evropski socijalni partneri (ETUC-Evropska konfederacija sindikata, Business Europe-Konfederacija Evropskog biznisa, CEEP-Evropski centar poslodavaca i preduzeća i UEAPME-Evropska asocijacija obrta i malih i srednjih preduzeća) su se složili oko potrebe da se radi zajedno kako bi se zaštitila i dalje razvijala socijalna dostignuća Evropske unije i njenog unutrašnjeg tržišta, kao izvora prosperiteta, rasta i zapošljavanja u Evropi.
Evropski socijalni partneri su također pozdravili Evropski plan ekonomskog oporavka kao dobru polaznu tačku te su nedvosmisleno izrazili spremnost da rade na osiguravanju njegove efektivne implementacije, sa željom da ovaj Plan preraste u daljnju, neprestanu akciju kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi.
Evropski plan ekonomskog oporavka, predložen od Komisije i usvojen od Evropskog vijeća u decembru prošle godine, uspostavio je široki set mjera čiji cilj je sačuvati postojeća i osigurati nova radna mjesta i maksimizirati sposobnost Evrope da prođe kroz period recesije.
Među ključnim elementima Plana oporavka brojni su oni koji će imati direktan uticaj na radnu snagu. Ovo uključuje treninge koji će pomoći ljudima da zadrže radna mjesta i da pronađu novi posao. Sredstva Evropske unije su dostupna kroz Evropski socijalni fond i Evropski fond za prilagođavanje globalizaciji, i novi izvori finansiranja su na raspolaganju malim i srednjim preduzećima.
Diskusija sa predstavnicima Socijalnih parnera se fokusirala na njihove prijedloge za mjere koje će stimulisati rast i zapošljavanje, implementaciju mjera „fleksigurnosti“ i podršku firmama i radnicima u periodu recesije, zatim ohrabrivanje investicija i zadržavanje kupovne moći uz zahtjev da se poštuje sloboda kretanja radnika i kolektivni ugovori, kao i garancije za nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Ovi stavovi predstavnika poslodavaca i sindikata će biti priloženi uz dokumente koje je Evropska komisija pripremila za neformalni sastanak šefova država i vlada 01.03.2009. godine, Proljetno Evropsko vijeće i Samit zapošljavanja koji će se održati u maju. Evropska komisija i socijalni partneri su se usaglasili da blisko sarađuju i da nađu način da osiguraju doprinos poslodavaca i sindikata uspješno