Projekti

Svi projekti

Circular DigiBuild

Circular DigiBuild

Trajanje

01.01.2024. - 30.06.2026.

Budžet

2.801.950,50 €

Opis projekta

Circular DigiBuild ima za cilj da podstakne usvajanje novih tehnologija u implementaciji cirkularne ekonomije u građevinarstvu i građevinskoj industriji u dunavskom regionu kako bi se na održiv način iskoristila tranzicija između zemalja za zeleniju budućnost. 

Građevinska industrija u Dunavskom regionu iscrpljuje resurse, proizvodi preko trećine ukupnog otpada i emituje stakleničke plinove u velikim razmjerima. 

Fragmentirani građevinski sektor koji nije sklon rizicima sporo usvaja digitalne inovacije širom Dunavskog područja. Digitalne tehnologije služe kao preduvjet za prelazak na cirkularna rješenja gdje se građevinski materijali ponovno koriste. Cirkularna ekonomija (CE) ima potencijal da iskoristi nove digitalne tehnologije, kao što su big data, umjetna inteligencija (AI), blockchain i internet (IoT). Smatra se da ove digitalne tehnologije u kombinaciji sa inovacijom poslovnog modela pružaju rješenja za bezbroj problema u raznolikom dunavskom regionu, koji se odnose na transformaciju CE. 

Primenjujući nove pristupe i međusektorska rješenja, projekat ima za cilj da obuhvati suštinu dostignuća na raskrsnici CE i digitalnih tehnologija sa fokusom implementacije CE širom podunavskih zemalja. Napori ključnih igrača u četvorostrukom heliksu, a dobro funkcionirajući DR inovacijski ekosistem s novim Klasterom za povećanje regionalnih kapaciteta za prihvatanje inovacija će se formirati kako bi se promovisala međuregionalna saradnja u oblasti RDI, te razmjenu međusektorskih iskustava između aktera inovacija iz vodećih kao i zaostalih dunavskih zemalja. Identificirat će se prepreke tranziciji CE-a vođene digitalizacijom i poboljšati povezane politike. Tražit će se važne i primjenjive inovacije za postizanje CE omogućene digitalizacijom.

Biće implementirana tri pilot projekta kako bi se prikazalo koliko su inovacije razorne za cirkularnu ekonomiju intervencije mogu iskoristiti praksu „čiste gradnje” u dunavskom regionu. 

Nova strategija Dunavskog regiona za unapređenje cirkularnosti u građevinarstvu biće raspoređena, usaglašena i popularizovana sa 13 nacionalnih akcionih planova te 1 planom za unapređenje pilota.

CILJEVI

Unapređenje inovacija i transfera tehnologije u dunavskom region.

Kreiranje novih puteva za zajedničko unapređenje identifikacije, pilotiranja i transfera inovacije kružne ekonomije vođene digitalizacijom u građevinarstvu i građevinskoj industriji i srodnim politikama u dunavskom regionu, obezbeđujući stabilne preduslove za pomjeranje fokusa na održiviji teritorijalni razvoj.

Specifični cilj 1

Unapređenje saradnje u oblasti Dunava radi jačanja kružnosti u izgradnji i poboljšanja povezanih politika.

Uspostaviti i unaprijediti nove održive oblike transnacionalne teritorijalne saradnje radi dizajniranja nove budućnosti i novih tehnoloških paradigmi s najvećim potencijalom za jačanje cirkularnosti u građevinarstvu i srodnim politikama za njihovu implementaciju.

Informirati, privući i inspirirati sudionike iz četverostrukog heliksa širom Dunavskog regiona da budu dio otvorenih novih oblika transnacionalne teritorijalne saradnje za promjenu poslovnih modela građevinarstva, dizajn proizvoda, poboljšanje sljedivosti, recikliranje, implementaciju novih tehnologija za sprječavanje otpada te preći na digitalni pristup koji razmišlja o budućnosti u građevinarstvu nakon prodornih inovacija iz novih tehnologija, zatvaranja praznina i pokušaja brisanja regionalnih razlika.

Specifični cilj 2

Valoriziranje postojećeg znanja i inovacija u novim tehnologijama za gradnju vođenim CE.

Valorizirati postojeće znanje i identifikovati primjenive inovacije u CE tepokretanju digitalnih tehnologija za građevinarstvo i građevine u dunavskom području.

Informisati više krugova zainteresovanih strana iz četvorostrukog heliksa širom Dunavskog regiona u vezi sa inovacijama u građevinarstvu koje bi mogle doprinjeti da slika bude potpuna. Tako će prikupljanje postojećeg znanja ići dalje od partnerstva i osigurati veći obuhvat mogućih rješenja.

Specifični cilj 3

PROMJENA okvirnih uslova za podsticanje održivog prihvatanja inovacija u građevinarstvu.

Promjena okvirnih uslova za implementaciju CE pristupa u građevinarstvu i srodnim inovacijama u upravljanju otpadom i podsticanje održivog prihvatanja naprednih i novih tehnologija u dunavskom području kroz:

- zajedničko identifikovanje, iniciranje i realizacija 3 pilot projekta u 3 podunavske zemlje implementacije, inicijativa CE vođene digitalizacijom u građevinarstvu kako bi se pokrenule pogodnosti vezane za CE kao demonstracija koja će se prenijeti u druge podunavske zemlje;

- unaprijeđenje strateških dokumenata i politika na teritorijalnom i transnacionalnom nivou;

- Podizanje kapaciteta zainteresovanih strana za njihovu implementaciju i dalje unaprijeđenje.

Promovirati široj publici testiranje inovativnih rješenja u građevinskom sektoru i osiguravanje koherentnosti sa regionalnim mogućnostima i ambicijama na teritorijalnom nivou. Ciljna publika su sudionici iz četverostruke spirale za građevinsko poslovanje i širu javnost. Informisati više krugova zainteresovanih strana iz četvorostrukog heliksa širom Dunavskog regiona u vezi sa inovacijama u građevinarstvu koje bi mogle da doprinesu uticaju na kreatore politike da podrže promjene u politikama.

Partneri

LP - Udruženje poslovnih agencija, Bugarska

PP2 – ReCheck, Bugarska

PP3 - Austrija Wirtschaftsservice, Austrija

PP4 - Univerzitet primijenjenih nauka Hof, Njemačka

PP5 - Institut za cirkularnu ekonomiju, Češka Republika

PP6 - Slovačka poslovna agencija, Slovačka

PP7 - Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

PP8 - Privredna i industrijska komora Pečuh-Baranya, Mađarska

PP9 - INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE CIRKULARNE EKONOMIJE I ŽIVOTNE SREDINE „ERNEST LUPAN”, Rumunija

PP10 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA ZAPADNI REGION, Rumunija

PP11 - Sarajevska regionalna razvojna agencija, Bosna i Hercegovina

PP12 - Naučno-tehnološki park Novi Sad, Srbija

PP13 - Zero Waste Crna Gora, Crna Gora

PP14 - TERA TEHNOPOLIS doo, Hrvatska

PP15 - Inovacijski centar Nikola Tesla, Hrvatska

PP16 - Nevladina organizacija poslovnog savjetodavnog centra, Moldavija

PP17 – Evropski centar za digitalne inovacije u građevinskom sektoru, Bugarska

PP18 – Vangavis, Bugarska

Kontakti

Edin Mulahusić,edin@serda.ba

Faruk Cerić,faruk@serda.ba