Vijesti

Arhiva vijesti

Održana obuka za članove udruženja poljoprivrednike u okviru Klastera 1

U okviru projekta „Razvoj preduzeća i poljoprivrede u ruralnim krajevima - READP“ održana je obuka za poljoprivrednike u Klasteru 1

Održana obuka za članove udruženja poljoprivrednike u okviru Klastera 1 thumb

U okviru projekta „Razvoj preduzeća i poljoprivrede u ruralnim krajevima - READP“, kojeg implementira Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je održala obuku poljoprivrednika u Klasteru 1 iz oblasti poljoprivrednih standarda i digitalizacije u poljoprivredi, formiranje obrta, kao i priprema poslovnog plana poljoprivrednog preduzeća. Edukacija je održana 23.04.2024. godine u Cazinu. Edukacija je imala za cilj da upozna poljoprivrednike sa standardima koji se primjenjuju u poljoprivredi sa aspekta sigurnosti poljoprivrednih proizvoda, kao i standardi koji su neophodni za poljoprivredne proizvode koji se izvoze. Obuka o digitalizaciji u poljoprivredi je imala za cilj da upozna poljoprivrednike sa potencijalnim mogućostima korištenja IT tehnologije za poljoprivrednike kao i efektima se postižu korištenjem digitalizacije u poljoprivredi.

Poljoprivrednici su upoznati sa procedurom uspostave obrta, kao najjednostavnijeg oblika poslovne organizacije, a koji se veoma često koristi kod uspostave malih poljoprivrednih preduzeća.

Na kraju, poljoprivrednici su upoznati sa popunjavanjem poslovnog plana za različite potrebe kao što je apliciranje na različite fondove i program koji su dostupni poljoprivrednicima kao i na kredite u bankama.

Svrha READP-a je doprinijeti ruralnom ekonomskom razvoju i smanjenju siromaštva poboljšanjem životnih uslova, ostvarivanjem prihoda i unapređenjem životnih standarda ciljanih domaćinstava.

READP-ov cilj je povećati prihode ruralne omladine i siromašnih domaćinstava njihovim angažovanjem u profitabilnim agro-biznisima i mogućnostima zapošljavanja. READP će otvoriti šanse za nova ruralna poslovanja boljim povezivanjem i integriranjem farmi, organizacija poljoprivrednika i poslovnih lidera s komercijalnim tržištima. Stvorit će nove puteve za samo-zapošljavanje, zaposlenje s platom i povremeno plaćeno zaposlenje za članove korisničkih domaćinstava, uključujući omladinu.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Faruk Cerić, SERDA, (tel: 033 652 935, faruk@serda.ba)