Vijesti

Arhiva vijesti

NACRT-BUDŽET OPCINE VISOKO ZA 2010.GODINU

NACRT
Na osnovu clana VI.4.(c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine»,broj 1/94),clana 19. do 39. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine»,broj 19/06,5/09), clana 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 22/06), clana 22. (stav 1 tacka 3) Statuta opcine Visoko («Službeni glasnik opcine Visoko», broj 1/08 i 5/08, Opcinsko vijece Visoko, na ______ sjednici održanoj ____________godine, donosi
BUDŽET
OPCINE VISOKO ZA 2010.GODINU
I OPCI DIO
Clan 1.
Budžet opcine Visoko za 2010.godinu sastoji se od :