Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv seoskim domaćinstvima katunskih naselja za dodjelu solarnih sistema radi pružanja turističkih usluga

Cilj javnog poziva je odabrati 30 seoskih domaćinstava u katunskim naseljima u BiH na lokalitetima Prokoško jezero, Vrtača, Golica, Gvožđanske staje i Otigošćanske staje, kojima će biti dodijeljeni solarni sistemi čime bi se unaprijedili uslovi za život, poljoprivrednu proizvodnju i pružanje turističkih usluga u katunima.

Javni poziv seoskim domaćinstvima katunskih naselja za dodjelu solarnih sistema radi pružanja turističkih usluga

Regionalna razvojna agencija SERDA, Općina Fojnica i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u partnerstvu sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije provodi projekat pod nazivom „Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine“ koji finansira Evropska Unija, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Projekat za cilj ima unapređenje kvaliteta i diverzifikaciju turističke ponude bazirane na prirodnom i kulturnom naslijeđu prekograničnog područja BiH i Crne Gore. Ukupna vrijednosti projekta je 466.530,53 EUR (912.244,46 KM)  od čega EU finansira  85%, tj. 396.518,85 EUR (775.523,46 KM), dok ostatak sufinansiraju projektni partneri.

Kao jedna od mjera jačanja turističke infrastrukture u okviru projekta, predviđena je podrška katunskim naseljima kroz dodjelu solarnih sistema seoskim domaćinstvima. Cilj javnog poziva je odabrati 30 seoskih domaćinstava ciljnog područja, kojima će biti dodijeljeni solarni sistemi, čime bi se unaprijedili uslovi za život, poljoprivrednu proizvodnju i pružanje turističkih usluga u katunima.

OPIS MJERE

Podrška se prvenstveno daje nosiocima i članovima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (seoskih domaćinstava) koji borave u katunima tokom ljetnjeg perioda, te koji ispunjavaju uslove i pružaju usluge u oblasti turizma. Cilj je da se kroz ovu podršku stvori mogućnost da turisti u katunima mogu prespavati, i/ili da se kod njih mogu pripremati i služiti tradicionalni obroci, i da u zavisnosti od primarne djelatnosti domaćinstva, mogu pružati i druge usluge (jahanje konja, vođenje gostiju do obližnjih turističkih atrakcija, učestvovanje u tradicionalnim seoskim aktivnostima kao što su sakupljanje gljiva, ljekobilja i šumskog voća, pravljenje sokova i džemova, košenje i sakupljanje sijena i slično).

CILJNO PODRUČJE

Područja obuhvaćena javnim pozivom su katunska naselja u BiH na lokalitetima: Prokoško jezero, Vrtača, Golica, Gvožđanske staje i Otigošćanske staje.

KORISNICI

Nosioci i članovi porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (seoskih domaćinstava), koji pružaju usluge u oblasti turizma, a čije se katuni (seoske kolibe) nalaze na ciljnom području.

 

OPIS PODRŠKE

Projektom će biti obezbijeđene dvije vrste solarnih sistema za proizvodnju električne energije:

- Solarni sistemi manje snage  (punjenje telefona, sijalica, radio, TV) - ukupno 15 sistema
- Solarni sistemi veće snage (punjenje telefona, sijalica, radio, TV i frižider) - ukupno 15 sistema

Korisnici se putem prijavnog formulara opredjeljuju za vrstu solarnog sistema koji im je potreban. Projektni tim zadržava pravo da korisniku ponudi drugu vrstu sistema od onog koji je tražio, što će zavisiti od strukture pristiglih prijava.

Nabavka solarnih panela sa pratećom opremom biće odgovornost projektnog tima. Odabrani dobavljač biće odgovoran za instalaciju sistema kao i obuku korisnika za korištenje. Solarni sistemi biće mobilnog karaktera, pa će korisnici biti u mogućnosti da ih po potrebi uklanjaju i ponovo postavljaju u zavisnosti od godišnjeg doba i vremenskih uslova u skladu sa prinicipima dobrog domaćinskog upravljanja. 

Izabrani korisnici će potpisati sporazum o korištenju solarnih sistema sa SERDA-om i Općinom Fojnica, čime će se regulisati međusobna prava i obaveze.

SERDA zadržava pravo vlasništva nad opremom na period od 5 godina tokom kojeg će pratiti da li se oprema koristi u skladu sa sporazumom. Nakon isteka ovog perioda, vlasništvo u potpunosti prelazi na korisnika.

KRITERIJI ZA DODJELU SOLARNIH PANELA

Pravo učešća u pozivu imaju sva poljoprivredna gazdinstva (seoska domaćinstva) ciljnog područja koja ispunjavaju sljedeće uslove:

Eliminatorni kriteriji

Poljoprivredna gazdinstva (seoska domaćinstva) koja:

-       imaju seosku kolibu (katun) na ciljnom području

-       pružaju turističke usluge (smještaj turista i/ili priprema i služenje tradicionalnih obroka u katunima)

-       ne posjeduju već instaliran solarni sistem u katunu (seoskoj kolibi)

-       su spremna da pohađaju predviđene obuke u okviru projekta na temu “Pružanje turističkih usluga” i “Sigurnost hrane i tehnologija proizvodnje” 

 Kriteriji koji će se dodatno vrednovati

Poljoprivredna gazdinstva (seoska domaćinstva) koja:

-       imaju izmirene obaveze prema Općini Fojnica i Poreznoj upravi za 2019. godinu

-       pružaju raznovrsnije turističke usluge (smještaj, hrana i druge usluge)

-       imaju prethodno iskustvo u pružanju turističkih usluga

-       imaju prethodnu saradnju sa turističkim agencijama

-       se bave izradom suvenira, pakovanih proizvoda, te ručnom radinošću

-       među članovima domaćinstva imaju mlade do 35 godine i žene

-       imaju veći broj članova porodice

-       poznaju nekih od stranih jezika

-       imaju raznovrsniju poljoprivrednu proizvodnju

-       posjeduju stočni fond

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA POZIV

Svi zainteresovani obavezni su da dostave sljedeća dokumenta:

-       Popunjen i potpisan obrazac Prijave za učešće na javnom pozivu

-       Kućna lista ovjerena od strane Općine Fojnica, ne starija od šest mejseci

-       Kopija lične karte nosioca gazdinstva

-       Fotografije katuna (seoske kolibe) sa pratećim objektima i turističkim mobilijarom domaćinstva (minimalno četiri originalne fotografije ili print fotografija u boji)

Dokumentacija koja će se dodatno vrednovati (nije obavezna, ali je poželjna):

-       Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Općini Fojnica (Služba za privredu, finansije i budžet Općine Fojnica)

-       Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama prema Poreskoj upravi za 2019. godinu (za nosioca poljoprivrednog gazdinstva/seoskog domaćinstva)

 

 PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE

 Obrazac Prijave za učešće na javnom pozivu može se preuzeti ovdje i na sljedećim mjestima:

·         Općina Fojnica (Bosanska 94, Fojnica)

·         Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (Kolodvorska 6, Sarajevo)

·         Web sajt: http://fojnica.ba/

·         Web sajt: https://serda.ba/

Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u koverti, sa naznakom “Prijava za učešće na Javnom pozivu seoskim domaćinstvima katunskih naselja za dodjelu solarnih sistema radi pružanja turističkih usluga”,  na protokol Općine Fojnica, Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici www.fojnica.ba i www.serda.ba, tj. do 15.09.2020. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, projektni tim će u toku evaluacije izvršiti obilazak katuna radi utvrđivanja činjeničnog stanja i ispravnosti podataka iz prijavnog obrasca.

U svrhu informisanja lokalnog stanovništva o pravilima Javnog poziva, te pružanja ostalih relevantnih informacija o projektu “Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine”, projektni tim će održati prezentaciju u prostorijama Općine Fojnica, dana 07.09.2020. godine u 11 sati. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju prezentaciji, uz obavezno poštivanje mjera zaštite od virusa COVID-19 (nošenje zaštitnih maski, držanje fizičke distance,…).

 

Kontakt osoba: Admir Hasić, projekt menadžer (admir@serda.ba, 033/648-686)