Vijesti

Arhiva vijesti

Finalna prezentacija projekta: PEOPLE vs. BORDERS

U okviru projekta Ljudi protiv granica, koji realiziraju partneri iz Italije NGO Kallipolis, Pokrajina Gorica, Pokrajina Trst, Arhitektonski fakultet Trst, Asocijacija arhitekata, projektanata, pejzažnih arhitekata i konzervatora iz Pokrajine Trst, MIMEXITY te lokalni partneri Kanton Sarajevo, SERDA, Opcina Novi Grad, Arhitektonski fakultet u Sarajevu i pridruženi partneri IRIS-Gorica, Opcina Ilidža, te opštine Istocno Novo Sarajevo i Istocna Ilidža, od 29. 10. do 02.11. u Sarajevu ce biti održana studentska radionica.

U njenom radu ce ucestvovati Arhitektonski fakultet Sarajevo-Katedra za urbanizam i prostorno planiranje te Arhitektonski fakultet Trst, gdje ce dvadeset studenata sa oba fakulteta ponuditi svoje videnje predmetnog obuhvata, imajuci u vidu sublimirane zakljucke prethodnog participativnog procesa.
Naima, radionica je dio aktivnosti projekta Ljudi bez garnica koji je iniciran u sklopu medunarodnog projekta STRA.DE, te je kao projektna ideja objavljen u publikaciji Strateške linije lokalnog razvoja i mogucnosti djelovanja u regiji Kantona Sarajevo 2009. godine.
Osnovni cilj i ideja Projekta je rikvalifikacijom rijeke Dobrinje uticati na zajednicko korištenje prostora kao nedjeljivog resursa. Naime, rijeka Dobrinja protice kroz cetiri opcine / opštine i na taj nacin cini prirodnu vezu izmedu administrativnih jedinica i njenih gradana. Osnažiti ovu vezu na nacin poboljšanja ambijentalnih i okolišnih vrijednosti, te ovako osnažen i poboljšan ambijent staviti u funkciju i na korištenje svim gradanima.
Instrument za postizanje navednog cilja je strateško planiranje uz participativne procese donošenja odluka, što podrazumijeva angažman i animiranje gradana, lokalne zajednice i institucija u procese odlucivanje i dizajniranja kako elemenata na kojima ce se intervenirati tako i njihovog konacnog impelmentiranja.
Aktivnosti na Projektu su zapocele pocetkom 2011. i odvijace se kroz dvije godine. Do sada su završeni prvi koraci participativnog procesa koji su podrazumijevali anketiranje gradana na osnovu upitnika od 10 pitanja, a koja su se odnosila na nacine i ucestalost korištenja prostora oko i uz rijeku Dobrinju na njenom 6.5 km dugom toku. 25. Oktobra je uprilicen i Dan participativnog planiranja u zajednici kojem su prisustvovali involvirani i zainteresirani stakeholderi, a koji je održan u prostorijama Opcine Novi Grad Sarajevo, imali su za cilj razmjenu mišljenja i ideja, a koje su na tragu postizanja konacnog cilja Projekta.