Vijesti

Arhiva vijesti

Ažuriranje Regionalne strategije razvoja SMR: pripremni sastanak predstavnika NVO

Pripremni sastanak predstavnika nevladinog sektora (NVO) održan je danas (31.05.2006.) u prostorijama SERDA-e u Sarajevu. Prisutnima su prezentirane dosadašnje aktivnosti SERDA-e na izradi dokumenta Regionalne strategije razvoja Sarajevske makroregije (SMR), te planovi za ažuriranje njenog operativnog dijela.
Ovom prilikom predstavnici NVO su pozvani da se aktivno uključe u rad Partnerske grupe i sektorskih radnih grupa koje će biti formirane za ažuriranje operativnog (projektnog) dijela Strategije SMR. Ovu grupu činit će predstavnici općina/opština, privrednih komora, naučnih institucija i NVO. Oblasti kojima će se baviti sektorske grupe su: preduzeća/privreda, turizam, ljudski resursi/zapošljavanje, regionalni razvoj/infrastruktura.
Naime, SERDA je nedavno pokrenula aktivnosti na ažuriranju dokumenta Regionalne strategije razvoja SMR. Usvajanje pristupa regionalne politike zahtijeva dokument čija je svrha:
  1. osiguravanje strateškog okvira za uravnotežen ekonomski i društveni razvoj u regiji
  2. kao strateški dokument, Strategija služi za planiranje budućih fondova Europske unije (EU) i konačno - lokalnih fondova
  3. obezbjeđivanje osnove za buduće učešće u mehanizmima strukturnih fondova EU.

Prvi sastanak Partnerske grupe za ažuriranje Strategije SMR planiran je za 08. juni ove godine.