Vijesti

Arhiva vijesti

18. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo


U srijedu, 31.05. ove godine sa početkom u 10,00 sati, održaće ce sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa sljedećim dnevnim redom:


Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice i 2. tematske sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa Izvještajem o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Vijeća,

Prijedlog rješenja o preuzimanju i dodjeli gradskog građevinskog zemljišta,

Vijećnička pitanja i inicijative,

Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01. - 31.03.2006. godine,

Informacija o realizaciji grant sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2000. godinu za zapošljavanje i razvoj,

Prijedlog Odluke o povećanju prihoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu na ime namjenski doznačenih sredstava Kantona i GAP-a, u iznosu od 680.000,00,KM,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i visini plačanja zakupnine poslovnih prostora,

Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka,

Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za potpis nagodbe sa Elektroprivredom,

Prijedlog Zaključka u vezi prezentacije Projekta geografskog informacionog sistema,

Prijedlog Zaključka o pokroviteljstvu obilježavanja 60. godina postojanja KUD "Lola",

Informacija o radu Općinskog suda Sarajevo za 2005. godinu,

Informacija o sanaciji devastiranih stambenih objekata,

Informacija o radu Druge policijske uprave za period januar - mart 2006. godine,

Informacija o položaju penzionera na području Općine Novo Sarajevo i poduzetim mjerama na zaštiti njihovih prava,

Informacija o stanju i perspektivama razvoja JKP "GRAS",

Informacija Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, RVI i demobilizirane borace i prognane osobe za 2005. godinu, kao i Plan rada sa finansijsko-investicionim planom za 2006. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo