Uručeni certifikati internim auditorima iz općina/opština Vareš, Pale Prača, Novo Goražde, Olovo i Goražde

U okviru realizacije projekta uvođenje ISO standarda u lokalne zajednice na području Sarajevske makroregije, završena je edukacija sticanja znanja za pro...

Više detalja

SASE: ŠEST GODINA BERZE I 2.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O TRŽIŠTU

Sarajevska berza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) ove jeseni navršava šest godina rada i tim povodom 23. i 24. oktobra organizuje u Saraje...

Više detalja

FIPA: USVOJENI DOKUMENTI ZA FUNKCIONIRANJE FONDA ZA PODRŠKU STRANIM INVESTITORIMA

Vijeća ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici, a na prijedlog Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), usvojilo niz odluka nužnih da b...

Više detalja

AKCIJA SUZBIJANJA RADA NA CRNO

Poslodavci s područja Federacije BiH su od 8. juna do 11. jula prijavili nadležnim službama Federalnog zavoda za penzijsko- invalidsko osiguranje (PIO) 30.898...

Više detalja

2. Program edukacije doktora medicine i medicinskih sestara Doma zdravlja „Rogatica“ Rogatica

Realizujući programske aktivnosti za 2007. godinu, menadžerski tim Doma zdravlja je utvrdio da je nužno izvršiti edukaciju iz svakodnevnih poslova k...

Više detalja