Dogovoreni tehnicki detalji o transportu opreme iz Švicarske

U okviru projekta "Revitalizacija trebevicke žicare", danas je u Gradskoj upravi održan radni sastanak svih partnera koji su ukljuceni u realizaciju o...

Više detalja

Realizacija projekta Trebevicka žicara

U okviru realizacije projekta „Trebevicka žicara“ 10. maja 2011. godine organiziran je obilazak lokacija krajnje stanice Trebevicke žicare i lokacij...

Više detalja

POCETAK IZRADE LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (LEAP) U OPCINI BREZA

Saopcenje za medije POCETAK IZRADE LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (LEAP) U OPCINI BREZA U cilju osiguranja napretka i održivog razvoja kompletnog pod...

Više detalja

J A V N I P O Z I V strucnim licima radi dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta za ucešce u komisijama za tehnicki pregled izgradenih gradevina na podrucju

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINAVISOKO Služba za prostorno uredenje, imoinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunaln...

Više detalja

SERDA na edukaciji o monitoringu i evaluaciji

Na Jahorini je danas pocela trodnevna obuka o “Monitoringu i evaluaciji projekata iz šeme grantova” za predstavnike regionalnih razvojnih age...

Više detalja