Projekti

Svi projekti

Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU (SBA u BiH2EU)

Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU (SBA u BiH2EU)

Trajanje

01.01.2022. - 01.01.2025.

Budžet

Izvor finansiranja: Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini

Opis projekta

Opći cilj: Podrška institucijama u BiH da ubrzaju ekonomsku integraciju sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za MSP, sa većim uticajem na performanse MSP u zemlji.

Specifični cilj: Potpuno funkcionalan i održiv sistem upravljanja razvojem MSP u BiH zasnovan na Aktu o malom biznisu (Small Business Act - SBA) i pristupu Building Back Better(BBB) koji osigurava kontinuirana poboljšanja politika u svim fazama (planiranje i dizajn, implementacija, praćenje i evaluacija, izvještavanje i revizija).

Glavne aktivnosti:

1. Operacionalizacija strategija i politika koje se odnose na MSP u srednjoročne (trogodišnje), godišnje planove i budžete institucija odgovornih za implementaciju, uključivanjem pristupa BBB kad god je to moguće.

2. Transformisanje strateških prioriteta i mjera u transparentne pozive za podnošenje prijedloga uz pravilno upravljanje fazama prikupljanja, izbora, ugovaranja i praćenja.

3. Podrška implementaciji identifikovanih prioritetnih projekata/aktivnosti u novim oblastima (npr. zelena ekonomija).

4. Razvoj, testiranje i implementacija harmonizovanih instrumenata i sistema za monitoring i izvještavanje o strategijama, politikama i Indeksu politika MSP zasnovanih na stalnom učenju, uključujući pripremu evaluacije.

5. Ažuriranje/revidiranje strategija i srednjoročnih planova uz uvođenje BBB pristupa i novih instrumenata za planiranje (npr. predviđanje korištenjem scenarija).

6. Odabir i usklađivanje politika usmjerenih na inkluzivnost i izgradnju otpornije i održivije ekonomije (planiranje, implementacija, praćenje i priprema za evaluaciju).

7. Olakšavanje javno-privatnog dijaloga i mehanizama horizontalne i vertikalne koordinacije.

8. Olakšavanje koordinacije sa donatorima i usklađivanje strategija i politika MSP sa donatorskim programima i fondovima.

9. Aktivnosti upravljanja projektom.

Ciljne grupe:

• Ključna ministarstva/odjeljenja odgovorna za razvoj, implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika MSP.

• Ostala srodna ministarstva, obrazovne institucije, instituti, razvojne agencije i organizacije civilnog društva fokusirane na razvoj MSP i preduzetništva.

• Formalne strukture koje promovišu javno-privatni dijalog u vezi sa MSP i preduzetništvom (savjeti za razvoj MSP, ekonomski savjeti...) i poslovna udruženja.

• Izvozno orijentisana i inovativna MSP, žene i mladi preduzetnici.

Krajnji korisnici:

• MSP i preduzetnici u zemlji kao krajnji korisnici; nova preduzeća (startapi) i novi investitori; pružaoci poslovnih usluga; zaposleni u MSP u zemlji (posebno mladi i žene).

Partneri

Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Sarajevo

Kontakti

Harun Rizvanbegović (harun@serda.ba)

Zlatan Saračević (zlatan@serda.ba)