Projekti

Svi projekti

Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo

Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo

Opis projekta

Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) (Model EE), predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo.

CILJ Modela energetske efikasnosti je sistemska podrška građanima u poboljšanju energetskih karakteristika, odnosno utopljavanju stambenih objekata, pod povoljnijim uvjetima. Smanjenje energije potrebne za grijanje stambenih zgrada imat će za rezultat smanjenje zagađenja zraka i bolji komfor za korisnike. Modelom EE se nastoji smanjiti potrošnja čvrstih goriva, naročito u urbanim sredinama i održivo korištenja prirodnog gasa za grijanje.

EFEKTI Modela energetske efikasnosti bit će vidljivi kroz smanjenje potrošnje energenata, prelazak sa grijanja čvrstim gorivima na grijanje ekološki prihvatljivijim gorivima, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu urbanističku sliku Kantona Sarajevo, duži životni vijek nekretnina i povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.

OSNOVNI PRINCIP na kojem se bazira Model EE je otplata troškova mjera energetske efikasnosti (EE) iz postignutih ušteda što znači da za vlasnike zgrada na kojima se provode mjere energetske efikasnosti nema povećanja troškova zbog ulaganja u mjere EE, pa je stoga slogan  projekta: UTOPLI ZGRADU -  PREPOLOVI RAČUN,.

KORISNICI Modela energetske efikasnosti mogu biti :

  • Etažni vlasnici u zgradama kolektivnog stanovanja
  • Vlasnici individualnih stambeni objekata (kuće) i
  • Javni objekti

OBUHVAT PROJEKTA

Korisnici-aplikanti projekta Model EE su individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja sa područja općina Kantona sarajevo, što podrazumijeva i gradsku urbanu jezgru i padinske dijelove općina Kantona Sarajevo.

POGODNOSTI ZA KORISNIKE PROJEKTA

  • Pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti
  • Mogućnost korištenja namjenske kreditne linije kod banaka koje su partneri na implementaciji   Modela EE
  • Subvencioniranje dijela kamatne stope za korisnike kojima su u okviru projekta odobrena kreditna sredstva
  • Sufinansiranje dijela troškova u iznosu do 45% za utopljavanje objekata i druge mjere energetske efikasnosti predviđene za dati objekat
  • Pokriveni troškovi nadzora nad izvođenjem radova u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu

Modelom su predviđene aktivnosti promocije i edukacije etažnih vlasnika zgrada kolektivnog stanovanja i vlasnika individualnih objekata o prednostima primjene mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima, prije svega uštedi energenata i poboljšanju stanja zraka, ali i nekih drugih koji su u skladu sa opredjeljenjem EU i čitavog svijeta.

REALIZACIJA PROJEKTA

Utopljavanje zgrada radi uštede energije realizira se kroz, za svakog korisnika, obavezujuće faze kako slijedi:

  • FAZA I podrazumijeva provođenje energetskog pregleda objekta, izrada ekonomski opravdanih mjera i investiciono tehničke dokumentacije u skladu sa važećim propisima
  • FAZA II podrazumijeva izvođenje građevinsko - zanatskih radova na utopljavanja objekata radi uštede energije

Sve navedene aktivnosti predviđene Modelom energetske efiksnosti koordinirati će Ured za energetsku efikasnost pri SERDA-i uz podršku Radne grupe za implementaciju Modela energetske efikasnosti.

Kontakti

Ured za energetsku efikasnost SERDA (info@uredee.ba)

Faruk Cerić (faruk@serda.ba)

Maja Lukić Grabovac (maja@serda.ba)