Projekti

Svi projekti

Kreditno-garantni fond KANTONA SARAJEVO

Kreditno-garantni fond KANTONA SARAJEVO

Opis projekta

Kreditno-garantni Fond Kantona Sarajevo je nova kreditna linija koju Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo implementira u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo – Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.  Kreditno-garantni Fond Kantona Sarajevo je finansijski instrument podrške privrednim subjektima, malim i srednjim preduzećima, obrtnicima, te registrovanim poljoprivrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo, koji olakšava i ubrzava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovne aktivnosti pod povoljnim uslovima, putem izdavanja Garancije za kredite, a radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo u Post-covid periodu.

Projekat Kreditno-garantni fond KANTONA SARAJEVO se realizuje putem izabranih banaka:

a)    Lot 1 – Sparkasse bank d.d. BiH – kreditna linija namjenjena privrednim subjektima: malim i srednjim preduzećima registrovanim na Kantonu Sarajevo,

b)    Lot 2 - Sparkasse bank d.d. BiH – kreditna linija namjenjena privrednim subjektima: obrtnicima registrovanim na Kantonu Sarajevo,

c)    Lot 3 – ProCredit bank d.d. Sarajevo – kreditna linija namjenjena registrovanim poljoprivrednim subjektima na Kantonu Sarajevo.

Kreditno-garantni fond KANTONA SARAJEVO – Sparkasse bank d.d. BiH / Lot 1 i Lot 2 /

Iznos novčanih sredstava za realizaciju kredita Kreditno-garantnog Fonda Kantona Sarajevo uz garanciju je 2.000.000 KM i to raspoređeno na dvije kreditne podlinije:

1)    Malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo 1.500.000,00 KM

2)    Obrtnicima sa područja Kantona Sarajevo 500.000,00 KM

Pravo na apliciranje, odnosno učešća na KGF KS imaju subjekti koji dokumentuju negativne ekonomske posljedice izazvane pandemijom koronavirusa (Covid 19), a to su: pad ostvarenog prihoda/prometa i/ili neto dobiti i/ili EBITDA (zarada prije kamata, poreza, amortizacije) i ostale negativne uticaje na poslovanje, a koji se mogu dokumentovati (npr. rast troškova, cijena sirovina, smanjenje izvoza i sl.).

Garancije SERDA se mogu izdavati korisnicima kredita koji ispunjavaju sljedeće uslove:

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (SME)

Da imaju registrovanu djelatnost na području Kantona Sarajevo /što se dokazuje izvodom iz sudskog registra koji nije stariji od tri mjeseca
Da je većinski osnivački kapital preduzeća u privatnom vlasništvu
Da se bavi proizvodnom, uslužnom, trgovinskom, trgovinsko-uslužnom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću
Da posluje duže od godinu dana i posjeduju barem jedan završni račun (bilans stanja i bilans uspjeha za poslovnu/e godinu/e)
 

OBRTNICI

  1. Da imaju registrovanu obrtničku djelatnost na području Kantona Sarajevo
  2. Da se bave proizvodnom, uslužnom, trgovinskom, trgovinsko-uslužnom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću
  3. Da ima godišnju prijavu poreza, kojom dokazuje ostvarene prihode
     

NAMJENA I KORISNICI SREDSTAVA

Garancije KGF KS u okviru SERDA su namijenjene su jačanju kreditnog potencijala korisnika kredita s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu Kantona Sarajevo i stvaranja uslova za održivi rast privrede i zapošljavanja.

 (1)  Namjena kreditno-garantne linije SERDA je finansiranje kredita i to za:

a)    Tekuću likvidnost (isplata plaća, plaćanje poreza i doprinosa i sl.)

b)    Obrtna sredstva

c)    Dovršavanje već započetih investicija I

d)    Investicije manjeg obima

 (2)  Namjene koje nisu prihvatljive:

a)    Kupovina zemljišta i poslovnih prostora

b)    Kupovina poslovnih udjela ili dionica

c)    Finansiranje transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih lica

d)    Refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i obaveza po osnovu finansijskog lizinga

e)    Finansiranje djelatnosti kao što su: proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima

f)     Igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina

g)    Proizvodnja oružja I municije I trgovina njima

h)    Trgovina na veliko

 

KAMATNA STOPA

Banka će odobravati / obračunavati kamatu po kamatnoj stopi:

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA: 4,99%, fiksna

OBRTNICI: 7,99%, fiksna 

Kamate u potpunosti subvencionira Vlada Kantona Sarajevo - Ministarstva finansija

Novčana sredstva za subvencioniranje kamatne stope ne mogu se dodijeliti SMI i obrtnicima koji obavljaju sljedeće djelatnosti: proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima, igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina, proizvodnja oružja i municije, te trgovina njima i trgovina naveliko. 

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

Naknada za obradu: 0% (Bez naknade za obradu)

IZNOS KREDITA

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Minimalni iznosi kredita: 5.000 KM

Maksimalni iznosi kredita: 200.000 KM

OBRTNICI

Minimalni iznosi kredita: 5.000 KM

Maksimalni iznosi kredita: 100.000 KM

ROK OTPLATE

Rok otplate kredita: do 60 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci za dugoročne kredite.

 

NAČIN OTPLATE KREDITA

Otplata kredita u jednakim mjesečnim anuitetima (obroci + kamate).

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Uz garanciju SERDA kao kolateral, potrebno je uzimati i druge vrste kolaterala koje Banka koristi u svom redovnom procesu, a koji se smatraju kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralima (sudužnici, mjenice, nekretnine, pokretnine).

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu apliciranja za kreditna sredstva i mogućnosti subvencioniranja kreditnih sredstava, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju, potrebno je javiti se u Sparkasse bank d.d. BiH, Zmaja od Bosne br.7, Sarajevo putem telefona broj 033/722-423 ili na e-mail amar.begovic@sparkasse.ba 

 

Kreditno-garantni fond KANTONA SARAJEVO – ProCredit bank d.d. Sarajevo / Lot 3 /

Iznos novčanih sredstava za realizaciju kredita Kreditno-garantnog Fonda Kantona Sarajevo uz garanciju iznosi 500.000 KM.

Pravo na apliciranje, odnosno učešća na KGF KS imaju subjekti koji dostave izjavu o uticaju negativnih ekonomskih posljedica prouzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid 19).

Garancije SERDA se mogu izdavati korisnicima kredita koji ispunjavaju sljedeće uslove:

Djelatnost koja se može podržati kreditiranjem je: proizvodna, uslužna, trgovinska, trgovinsko-uslužna ili proizvodno-uslužna

Privredni subjekti koji se mogu podržati su Registrirani poljoprivredni proizvođači koji dostave:

-       Potvrda o registrovanom gazdinstvu na području Kantona Sarajevo

-       Izjava o uticaju Covid na poslovanje;

 

NAMJENA I KORISNICI SREDSTAVA

Garancije KGF KS u okviru SERDA su namijenjene su jačanju kreditnog potencijala korisnika kredita s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu Kantona Sarajevo i stvaranja uslova za održivi rast privrede i zapošljavanja.

(3)  Namjena kreditno-garantne linije SERDA je finansiranje kredita i to za:

e)    Tekuću likvidnost (isplata plaća, plaćanje poreza i doprinosa i sl.)

f)     Obrtna sredstva

g)    Dovršavanje već započetih investicija i

h)    Investicije manjeg obima

 (4)  Namjene koje nisu prihvatljive:

i)      Kupovina zemljišta i poslovnih prostora

j)      Kupovina poslovnih udjela ili dionica

k)    Finansiranje transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih lica

l)      Refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i obaveza po osnovu finansijskog lizinga

m)   Finansiranje djelatnosti kao što su: proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima

n)    Igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina

o)    Proizvodnja oružja i municije i trgovina njima

p)    Trgovina na veliko

 

KAMATNA STOPA

Banka će odobravati / obračunavati kamatu po kamatnoj stopi:

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI: 10%, fiksna

Kamate u potpunosti subvencionira Vlada Kantona Sarajevo - Ministarstva finansija

Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva koja se realizuju putem SERDA d.o.o. i PROCREDIT Bank d.d. Sarajevo u okviru Kreditno - garantnog fonda (KGF) Kantona Sarajevo u okviru KGF SERDA, za kreditnu liniju - Ublažavanje negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19, po provedenom postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama od strane SERDA d.o.o. Sarajevo, za registrirane poljoprivredne proizvođače subvencionira se fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou 10,00%,

NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

Naknada za obradu: 1,5%

IZNOS KREDITA

Minimalni iznosi kredita: 5.000 KM

Maksimalni iznosi kredita: 50.000 KM

 

ROK OTPLATE

Rok otplate kredita: do 60 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci za dugoročne kredite.

 

 

NAČIN OTPLATE KREDITA

Otplata kredita u jednakim mjesečnim anuitetima (obroci + kamate).

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Uz garanciju SERDA kao kolateral, potrebno je uzimati i druge vrste kolaterala koje Banka koristi u svom redovnom procesu, a koji se smatraju kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralima (sudužnici, mjenice, nekretnine, pokretnine).

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu apliciranja za kreditna sredstva i mogućnosti subvencioniranja kreditnih sredstava, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju, potrebno je javiti se u ProCredit bank d.d., Franca Lehara bb Sarajevo putem telefona broj 033/250-950, lokal 614 ili na e-mail k.hrustemovic@procreditbank.ba 

Kontakti

Adresa: Kolodvorska 6, 71000 Sarajevo

E-mailkgf@serda.ba; dunja@serda.ba

Kontakt telefon: +387 33 648 686, 641 520; fax: +387 33 663 923