Projekti

Svi projekti

Evropska poduzetnička mreža (Mreža biznisa, inovacija i tehnologije - BITNET)

Evropska poduzetnička mreža (Mreža biznisa, inovacija i tehnologije - BITNET)

Trajanje

01.03.2018. - 31.12.2020.

Budžet

Ukupni budžet: 718.752,86 KM (367.492,50 EUR); Budžet SERDA-e: 157.536,24 KM (80.547,00 EUR)

Opis projekta

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti MSP-a iz Federacije BiH i EU kroz distribuciju adekvatnih biznis orjentisanih informacija, savjeta i konsultacija, podrške internacionalizaciji i razvoju inovativnih i tehnoloških kapaciteta MSP, kao i podrška većem učešću MSP-a u projektima HORIZON 2020.

Projekat se bazira na provedbi aktivnosti Evropske poduzetničke mreže (EEN) na teritoriji Federacije BiH. Glavna ciljna grupa su MSP, a nevladine organizacije, lokalne zajednice, relevantna ministarstva i organizacije za podršku biznisu, inkubatori, razvojni centri se također smatraju ciljnom grupom projekta.

Projekat se sastoji od četiri seta aktivnosti:

  • Savjetovanje, podrška i informativne aktivnosti – partneri u konzorcijumu će ponuditi savjetodavne usluge vezane za inovacije, EU legislativu, pristup povoljnim finansijama, internacionalizaciju i pristup tržištima, EU politike i programe, poboljšanje kapaciteta kompanija i saradnju sa klasterima. 
  • Razvijanje prekograničnih partnerstva za saradnju u biznisu, tehnološkom transferu, inovacijama i istraživanju – organizacija konferencija, seminara i učešća na sajmovima gdje će se moći ostvariti kontakti domaćih sa stranim firmama, izrada profila domaćih firmi koje će biti uvrštene u bazu mreže, usluge pretraživanja profila stranih kompanija za domaće subjekte.
  • Podrška učešću domaćih MSP-a u programu HORIZON 2020
  • Promocija mreže i komunikacione aktivnosti – svakodnevna priprema informacija koje će biti distribuirane putem web sajta mreže (www.een.ba), elektronskih i štampanih biltena, brošura, saradnja i prenos informacija sa ostalim članicama mreže na evropskom nivou i sl.

Partneri

  • Vanjskotrgovinska komora BiH (VTK) - koordinator
  • Univerzitet u Sarajevu (UNSA) Sarajevo
  • INTERA Tehnološki park (INTERA) Mostar
  • Zenička ekonomska razvojna agencija (ZEDA) Zenica
  • BIT Centar (BIT) Tuzla
  • Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RAUSC) Bihać

Kontakti

Aida Džamalija Duran   (aida@serda.ba)

Web sajt projekta je www.een.ba