Projekti

Svi projekti

Danube DNA - Dunavska mreža za digitalnu transformaciju aktivnih centara za obuku i prenos znanja malih i srednjih poduzeća

Danube DNA - Dunavska mreža za digitalnu transformaciju aktivnih centara za obuku i prenos znanja malih i srednjih poduzeća

Trajanje

01.01.2024. - 30.06.2026.

Budžet

2.159.530 EUR / 142.840 EUR (SERDA budžet)

Opis projekta

Glavni izazov na koji se projekat odnosi je sinhronizovana transnacionalna digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća ka industriji i logistici 4.0, širom Dunavskog regiona. Kako bi se riješio izazov, glavni cilj projekta je stvaranje Dunavske DNK (Danube DNA)  mreže – mreže digitalne transformacije centara za obuku i transfer znanja aktivnih malih i srednjih preduzeća.

Dunavska DNK mreža bit će jezgro integrativne pametne specijalizacije, razvoja vještina, međusektorske suradnje, transformacije malih i srednjih poduzeća i tranzicije ka industriji i logistici 4.0, kroz prenos znanja, međuregionalnu izgradnju kapaciteta, zajednički razvijena rješenja i implementaciju inovativnih i održivih pilot akcija.

Glavni rezultati projekta će biti:
• Uspostavljena Dunavska DNK mreža „sve na jednom mestu“ za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća i transfer znanja duž Dunavskog regiona.
• Uspostavljena Dunavska DNK platforma.
• Izrađene transnacionalne smjernice za pametnu specijalizaciju Dunavskog regiona.
• Održane sesije prenosa znanja i izgradnja kapaciteta organizovane u 12 zemalja Dunavskog regiona.
• 6 zajedničkih tehnoloških rješenja.
• 12 pilot akcija u 12 podunavskih zemalja.

Partneri

12 projektnih partnera + 14 pridruženih partnera, iz 12 podunavskih zemalja

Kontakti

Asmir Kosovac (asmir@serda.ba)

Harun Rizvanbegović (harun@serda.ba)