Vijesti

Arhiva vijesti

Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije- Fotovoltaična struja i zagrijavanje biomasom za energetsku samoodrživost u Bugarskoj

Kao prva CSSC demo lokacija koja se pokreće u januaru 2021. godine,, u bugarskom slučaju biće prikazana upotreba solarne energije i biomase za zadovoljavanje svih potreba za električnom energijom i grijanjem poslovne zgrade u Varni. Budući da može postići energetsku samodostatnost i postati jedina energetski pozitivna zgrada na lokalnom nivou, demo lokacija poslužit će kao primjer ostalim vlasnicima zgrada koji žele primijeniti sektorska spajanja i rješenja za skladištenje energije.

Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije- Fotovoltaična struja i zagrijavanje biomasom za energetsku samoodrživost u Bugarskoj

Da se više ne oslanjaju na lokalnu mrežu, potrebna je sljedeća oprema: 6 kWp PV modul sistemi, sistem baterija od 23 KWh, sistem grijanja na biomasu, solarni sistem za toplu vodu 2 kwp i oprema za nadzor. Sve ovo je nabavljeno u okviru EU INTERREG DTP projekta CSSC Lab i bit će u potpunosti operativno u januaru 2021. godine.

Kako će se koristiti ova oprema? Solarni paneli biće postavljeni na krov poslovne zgrade, a proizvedena električna energija biće pohranjena u baterije. Tada će se koristiti za zadovoljavanje potreba za električnom energijom zgrade, kao i za punjenje električnih vozila u blizini. Jedinica za grijanje na biomasu služit će u svrhu grijanja zgrade, dok će solarni PV sistem za toplu vodu osigurati dostupnost tople vode. Kombinirajući sva ova rješenja, poslovna zgrada biće u potpunosti samodostatna i neće ovisiti o lokalnom sistemu distribucije električne energije. Istovremeno, to će biti zgrada sa nultim emisijama, pomažući da Varna postane zeleniji grad.

U stvari, demo lokacija će vjerovatno imati pozitivan uticaj na okoliš tako što će:

1.povećati udio nivoa obnovljivih izvora energije za 3% na lokalnom nivou

2. smanjiti emisije CO2 za 3%

3. smanjiti potrošnju energije iz fosilnih goriva za 2%

Omogućit će uštedu od ukupno 1500 EUR godišnje, dok će proizvoditi 8000 kWh električne energije iz obnovljivih izvora i 10000 kWh energije toplotne biomase. Istovremeno, korisnici zgrade će imati koristi od stabilnije opskrbe električnom energijom i stalnih cijena energije. To je posebno relevantno s obzirom na to da je električna mreža Varne posljednjih godina zabilježila skokove cijena i smanjenje struje. Ova rješenja za spajanje sektora i gradsko skladištenje pomažu izbjegavanju ovih nedostataka, što pogoduje korisnicima kancelarija i okolišu.

Kako će zajednica imati koristi od lokacije? S obzirom na to da većina osoblja u kancelarijama na posao ide automobilom, jasno je da će redovno koristiti susjednu električnu stanicu za punjenje. Međutim, široka zajednica će također imati pristup ovim objektima pod uslovom da instaliraju potrebnu aplikaciju na svoje mobilne telefone. Ovo će dodatno podržati procvat električnih vozila zabilježen u Varni posljednjih godina, što je dio napora na promociji pametne mobilnosti u gradu. Zapravo je omogućavanje dostupnosti većeg broja punionica stanovnicima Varne od suštinskog značaja za smanjenje trenutnog nivoa zagađenja zraka, koji podriva atraktivnost Varne kao turističke destinacije.

 

Ova inicijativa ima visoku vrijednost replikacije, jer vlasnici zgrada u Varni sve više traže alternative kako bi smanjili svoje oslanjanje na mrežu i biće u mogućnosti vidjeti kako fotonaponski sistemi i sistemi za grijanje na biomasu rade u praksi. Štoviše, s obzirom da je lokalna uprava u velikoj mjeri posvećena podizanju kvalitete zraka u gradu, vjerovatno je da se tačan model energetski samodostatne zgrade u kombinaciji sa punionicom za javnu upotrebu može ponoviti na drugim lokacijama.

CSSC Lab (Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje) je projekat kojeg implementira 17 partnera u 11 zemalja, sa ciljem da se ubrzaju nova CSSC rješenja u gradovima Dunavskog regiona. Projekat se realizira u okviru EU INTERREG Programa za Dunavsku regiju. Trenutno postoji mali broj inicijativa za udruživanje sektora, zato što javne vlasti posjeduju malo znanja o toj temi i plaše se povezanih investicionih rizika. Da bi se prevazišle ove barijere, projekat CSSC Lab planira da provede program izgradnje kapaciteta za općine i demonstrira isplativost CSSC rješenja za gradove srednje i manje veličine u Dunavskom regionu. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zadužena je  za implementaciju projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Ostali partneri su : Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA HRVATSKA, Zagrebačka županija HRVATSKA, ConPlusUltra GmbH CPU Austrija, Energie Kompass GmbH EK Austrija,  Immo KG TE Austrija, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje LEASP SLOVENIJA , Opčina Destrnik SLOVENIJA ,Udruženje bugarskih crnomorskih općina UBBSLA Bugarska,  Agenția Locală a Energiei Alba ALEA Rumunija,  Ag Češka,  MČ Bratislava – Staré Mesto Bratislava Slovačka,  Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovačka, Bodensee-Stif tung LCF Njemačka  ,Energieagent ur Regio Freiburg GmbH EARF Njemačka, Universitatea Tehnica a Moldovei Moldavija, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Crna Gora, , HEP Toplinarstvo d.o.o. HRVATSKA ,Općina  Alba Iulia Rumunija, Třeboň Municipal Water Company Ltd. CZ, Češka 

Slika:Shematski prikaz ZEB i AEMS bazirane mikromrežne kontrole