Vijesti

Arhiva vijesti

17. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo


U četvrtak, 27.04. ove godine sa početkom u 18,00 sati, održaće ce sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa sljedećim dnevnim redom:


1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa Izvještajem o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Vijeća,

2. Prijedlog rješenja o preuzimanju i dodjeli gradskog građevinskog zemljišta,

3. Prezentacija Projekta geografskog informacionog sistema,

4. Vijećnička pitanja i inicijative,

5. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2005. do 31.12.2005. godine,

6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Općine Novo Sarajevo za fiskalnu 2005. godinu,

7. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda po izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005. godinu i povećanju prihoda planiranih u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu,

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo za period 2006. - 2010. godine,

9. Prijedlog Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Novo Sarajevo,

10. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Novo Sarajevo u 2006. godini,
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

12. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine m2 korisne stambene površine,

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodjeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) u 2006. godini,

14. Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište za 2006. godinu,

15. Izvještaj o stanju stambenog fonda na kojem je davalac stana na korištenje Općina Novo Sarajevo,

16. Prijedlog Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima je Općina Novo Sarajevo davalac stana na korištenje.
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo