Historija

SERDA - Istorija
U nastojanju da se prevaziđu brojni socijalni i ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila u poslijeratnom periodu, lokalna zajednica je uz podršku međunarodne zajednice pokrenula inicijativu za oporavak i stimuliranje ekonomskog razvoja.
 
Rezultat ove inicijative je pokretanje procesa ekonomske regionalizacije, osnivanjem Ureda za koordinaciju i praćenje realizacije projekta «Sarajevski ekonomski region» (SER).
 
Ured koji je osnovan 2001. godine predstavljao je administrativno-pravni okvir za ostvarivanje početnih aktivnosti na realizaciji koncepta ekonomske reintegracije i razvoja SER-a.
 
U maju 2003. godine Ured SER je prerastao u Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju (SERDA).
 
Djelovanje SERDA-e je prošireno sa prvobitne Sarajevske regije od 20 opština/općina na širu regiju- Sarajevsku ekonomsku makroregiju, koja obuhvata i područje od deset opština/općina Gorenjedrinskog područja, uz koordinaciju i partnerstvo sa REDRIN-om, podregionalnom agencijom za ovo područje.
 
- U prvoj fazi osnivači Agencije općina/opština SER-a (osam općina iz Sarajevskog kantona; tri općine iz Zeničko-dobojskog kantona; tri općine iz Srednjobosanskog kantona; šest općina Istočnog Sarajeva, Kanton Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo) potpisali su zajedničku viziju Sarajevske ekonomske regije.
- U drugoj fazi potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji između opština/općina Sarajevske ekonomske regije, Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo.
- Treća faza obuhvatila je potpisivanje ugovora i pravno konstituiranje Agencije.
- Četvrtu fazu karakterizira pristupanje općina Olovo i Vareš SERDA-i u martu 2005. godine, te općine/opštine Foča, Goražde, Pale Prača i Čajniče u septembru 2005. godine.
- Peta faza - SERDA-i su pristupile opštine Rogatica, Višegrad, Kalinovik te Grad Sarajevo i Općina Foča - Ustikolina.
- Šesta faza - SERDA-i pristupile opštine Novo Goražde i Rudo.
 
Sarajevska makroregija, po okončanju procesa priključivanja svih općina/opština Gornjedrinske regije obuhvata teritorij od 32 opštine/općine, devet općina Kantona Sarajevo, četiri općine Zeničko-dobojskog kantona, tri općine Srednjobosanskog kantona, šest opština Grada Istočnog Sarajeva, te deset opština Gornjedrinske regije.