Zakonodavstvo

Privredno-sistemski propisi (izvodi)
.

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (Sl.glasnik BiH 17/98)

- Strani ulagač ima pravo da investira, reinvestira dobit takvih ulaganja u sve sektore privrede BiH kao i rezidenti u BiH po važećim zakonima BiH i entiteta;
- Registracija stranih ulaganja vrši se kod nadležnih organa BiH i entiteta, po međunarodnim standardima, a može se obaviti za 10 dana;
- Nije dozvoljena diskriminacija ulagača u bilo kom obliku bez obzira na njihovo državljanstvo, boravište, sjedište, religiju, državna porijekla ulaganja;
- U oporezivanju preduzetništva ne smije biti diskriminacije stranih niti domaćih ulagača;
- Strani ulagač ima pravo da otvara račune kod bilo koje banke u domaćoj ili konvertibilnoj valuti, da vrši konverziju valute, transfer dobiti po osnovu ulaganja kao i sredstava po osnovu likvidacije firme, ima pravo na nekretnine kao i državljani BiH;
- Strana ulaganja neće biti nacionalizovana, eksproprisana niti rekvirirana izuzev ako to bude u javnom interesu i uz adekvatnu naknadu;
- Prava i povlastice data stranim ulagačima i obaveze koje proističu iz ovog Zakona ne mogu se ukinuti niti poništiti naknadno donesenim propisima. Ukoliko novi propisi budu povoljniji za strane ulagače, oni imaju pravo da biraju režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.
 

Zakon o vanjsko-trgovinskoj politici (Sl.glasnik BiH 1/97)

- Uvoz i izvoz roba je slobodan;
- Roba koja se izvozi mora biti u skladu sa međunarodnim standarima, tehničkim i kvalitativnim normama;
- Predviđene dokumente koji prate robu u izvozu izdaje Ministarstvo vanjske trgovine BiH i organi entiteta (FBiH i RS);
- Dugoročna proizvodna saradnja je ugovorni odnos između domaćeg i stranog subjekta u trajanju od najmanje tri godine;
- Usluge stranih fizičkih i pravnih lica u BiH podliježu oporezivanju i propisima kao i domaća fizička i pravna lica;
- Vijeće ministara BiH propisuje definicije, uslove i procedure antidampinške trgovine i zaštite.
.

Zakon o carinskoj politici (Sl.glasnik BiH, 21/98)

- Zakon uređuje osnovne elemente sistema carinske zaštite privrede BiH, prava i obaveze subjekata u carinjenju, carinsko područje, carinsku liniju, carinski granični pojas, carinski nadzor i postupak carinjenja;
- BiH je jedinstveno carinsko područje. Zakon provode uprave carina entiteta (FBiH i RS), a one su odgovorne vladama;
- Nadgledanje provedbe Zakona i drugih propisa iz oblasti carinske politike vrši Vijeće ministara i vlade entiteta.
.

Zakon o carinskoj tarifi (Sl.glasnik BiH, 1/98)

- Na robu koja se uvozi naplaćuje se iznos od 1% od carinske osnovice za carinsko evidentiranje;
- Na robe za ličnu upotrebu u domaćinstvu koje unose državljani BiH i stranci prilikom ulaska u BiH ili koju prime iz inostranstva zaračunava carinska stopa od 10%;
- Oslobađanje od carina vrši se za robe koje se u BiH unose po osnovu stranih ulaganja, za robe koje putnik unosi u vrijednosti do 200 KM, predmeti za domaćinstva za strana lica koja su stekla državljanstvo BiH ili status izbjeglice u BiH do 30.000 KM i privredni inventar do 70.000 KM, robe za rješavanje stambenih problema članova porodica poginulih boraca do 50.000 KM, privredni inventar za ta lica do 100.000 KM, za robe koje strani ulagači donose na sajmove u BiH, odnosno što ih podijele ili daju u konzumaciju na sajmovima.
.

Zakon o privrednim društvima

- Privredno društvo je pravno lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti. Društvo mogu osnovati domaća i strana fizička i pravna lica;
- Privredno društvo može biti u jednom od sljedećih oblika:
1. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću
2. Komanditno društvo
3. Dioničko društvo
4. Društvo sa ograničenom odgovornošću
- Privredno društvo može imati svoje podružnice (poslovne jedinice) izvan sjedišta društva;
- Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću osnivaju najmanje 2 osobe koje su neograničeno solidarno odgovorne za obaveze društva. Osnovni kapital društva sastoji se od uloga u novcu, stvarima i pravima. Ulozi članova su jednaki;
- Komanditno društvo ima jednog ili više članova koji odgovaraju za obaveze društva neograničeno solidarno sa svojom cjelokupnom imovinom (komplementari), a jedan ili više članova odgovara za obaveze društva samo do izinosa njegovih uloga upisanih u sudski registar (komanditori);
- Dioničko društvo ima osnovni kapital podijeljen na dionice. Dioničko društvo ne odgovara za obaveze dioničara. Osnovni kapital dioničkog društva iznosi najmanje 50.000 KM, a nominalna vrijednost dionice ne može biti manja od 10 KM;
- Društvo sa ograničenom odgovornošću ima kapital podjeljen na udjele. Udjeli mogu biti različiti, a svaki osnivač može imati samo 1 udio. Za obaveze društva osnivači odgovaraju svojim udjelom. Osnovni kapital društva iiznosi najmanje 10.000 KM, a ako je samo jedan osnivač onda je osnovni kapital 2.000 KM. Vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 2.000 KM.
.

Zakon o radu (Sl. novine FBiH 43/99)

- Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu između poslodavca i zaposlenika;
- Puno radno vrijeme iznosi 40 sati sedmično. Ugovor se može zasnovati i za rad sa nepunim radnim vremenom;
- Plate zaposlenika se utvrđuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrđuje se najniža plata, te uslovi i način njenog usklađivanja;
Pojedinačne isplate plata nisu javne.
Zaposlenik ima pravo naknade plate dok ne radi iz opravdanih razloga (godišnji odmor, privremena nesposobnost za rad, porodni dopust, plaćeni dopust i sl.) što je uređeno propisima Kantona, Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu;
- Prestanak ugovora o radu nastupa: smrću zaposlenika, sporazumom poslodavca i zaposlenika, navršetka 65 godina života i 20 godina radnog staža (odnosno 40 godina radnog staža ako se poslodavac i zaposlenik ne dogovore drukčije), danom dostavljanja pravomoćnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti, istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, ako je zaposlenih osuđen na kaznu zatvora dužu od 3 mjeseca danom stupanja na snagu izvršenja kazne, izricanjem mjere sigurnosti, vaspitne i zaštitne mjere duže od 3 mjeseca i odlukom mjerodavnog suda koja rezultira prestanku radnog odnosa;
.

Zakon o slobodnim zonama (Sl. novine FBiH 2/95)

- Slobodna zona je dio carinskog područja koji je posebno ograđen i označen i na kojem se obavljaju djelatnosti pod uslovima propisanim ovim Zakonom;
- Korisnici slobodne zone mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica koja obavljaju dozvoljenu djelatnost u zoni na osnovu ugovora sa zonom.
Slobodnu zonu može osnovati jedno ili više pravnih lica;
- Strani korisnik slobodne zone može u njoj osnovati vlastitu ili mješovitu banku i osiguravajuću organizaciju, odnosno njihove filijale u skladu sa posebnim propisima;
- Povoljnosti poslovanja u slobodnoj zoni:
- roba koja se uvozi, izvozi, prevozi i smješta u slobodnu zonu podliježe prijavljivanju carinarnici, ali se na nju ne obračunavaju carine niti posebne dažbine i takse,
- na uvoz i izvoz rob i usluga iz, i u zonu, kao i privremeno upućivanje robe iz zone, ne primjenjuju se mjere ograničenja iz Zakona o vanjsko-trgovinskom i deviznom poslovanju,
- korisnici zone ne plaćaju poreze ni doprinose, izuzev poreza i doprinosa na plate,
- roba proizvedena i oplemenjena u slobodnoj zoni može se staviti u promet na domaće tržište uz primjenu propisa o uvozu i poslije naplate carine i drugih dažbina za uvozni sadržaj u toj robi,
- roba koja se privremeno izvozi iz zone radi ispitivanja, atestiranja, popravke, predstavljanja na tržištu, oslobođena je carine i drugih dažbina uz obavezu vraćanja najduže u roku od 1 godine dana,
- u slobodnoj zoni obezbijeđena je puna sloboda deviznog poslovanja,
- sve naknadne izmjene i dopune ovog Zakona primjenjivaće se na korisnike zone samo ako su za njih povoljnije.
.
Zakon o Centralnoj banci BiH (Sl. glasnik BiH 1/97)

- Centralna banka je potpuno nezavisna od FBiH i RS te bilo koje javne agencije i organa radi objektivnog vršenja svojih zadataka;
- Centralna banka zastupa BiH na svim međunarodnim sastancima, sudjeluje u međunarodnim organizacijama kroz monetarnu saradnju, pruža bankarske usluge u korist stranih vlada, stranih centralnih banaka i monetarnih vlasti, preuzima odgovornosti i vrši transakcije u vezi sa sudjelovanjem BiH u međunarodnim organizacijama;
- Monetarna jedinica u BiH je “konvertibilna marka” koja se dijeli na 100 “feninga” čiji su simboli “KM” i “F”.
Konvertibilna marka vezana je za EURO u odnosu 1 KM = 0,51129?. Konvertibilnu marku izdaje Centralna banka BiH i stavlja je u opticaj preko svoje Centrale i glavnih jedinica u FBiH i RS.
.

Zakon o bankama (Sl. novine FBiH 2/95, 9/96, 25/97)

- U BiH pravna i fizička lica mogu osnovati banku kao dioničko društvo ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću;
- Strana fizička i pravna lica mogu samostalno ili sa domaćim pravnim i fizičkim licima osnivati banke pod uslovom reciprociteta. Uvjerenje o postojanju reciprociteta izdaje Ministarstvo pravde FBiH;
- Za osnivanje banke podnosi se zahtjev Agenciji za bankarstvo FBiH koja izdaje rješenje;
- Uz zahtjev za osnivanje banke podnosi se: ugovor ili odluka o osnivanju poslovne banke potpisan od osnivača, nacrt statuta banke, nacrt akta poslovne politike, elaborat o opravdanosti osnivanja banke, uvjerenje o postojanju reciprociteta (ako učestvuju strana lica), podaci o direktoru i još najmanje 2 lica koji će obavljati poslove u banci;
- Banka je dužna podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od dobijanja rješenja za osnivanje banke. Uz prijavu se podnosi:
- ugovor o osnivanju pitpisan od osnivača i v.d. direktora,
- statut banke potpisan od predsjednika skupštine i predsjednika banke,
- dokaz da ispunjava uslove za osnivanje,
- dozvola Agencije za bankarstvo FBiH,
- dokaz o uplaćenim sredstvima osnivačkog kapitala,
- druge tražene isprave za upis u sudski registar.
- - Statusne promjene banke mogu se vršiti samo uz saglasnost Agencije za bankarstvo FBiH.
.
Platni sistem

- Sve platne usluge za privredna društva i građane vrše se preko poslovodnih banaka;
- Kontrole funkcije su u nadležnosti Ministarstva funansija, Porezne i Carinske upravne;
- Pravna i fizička lica mogu otvoriti račun kod bilo koje ovlaštene poslovne banke (koja ima dozvolu za obavljanje platnih transakcija);
- Banke razvijaju i dodatne usluge i načine plaćanja za svoje klijente, uključujući bankovne čekove, keš mašine, kreditne kartice i sl.;
- Platni nalozi se procesuiraju preko elektronskog sistema za 15 sekundi od davanja naloga ili preko Centra za žiro kliring u roku od par sati. Plaćanja se poravnavaju nekoliko puta u toku dana. Oba načina procesuiranja obavljaju se preko Centralne banke BiH;
- Obračun poreza i doprinosa na platu vrši se po propisanim obrascima koji se nalaze u poreznim upravama;
- Specifikacije za plaćanje obaveza poslodavaca predaju se poreznim uredima najkasnije 1 dan nakon isplate plate;
- Pravna lica moraju podnositi računovodstvene izvještaje (bilans stanja, bilans uspjeha, obavezni prilozi) poreznim uredima u predviđenim rokovima;
- Za netačno ili neblagovremeno izvršenje poreskih obaveza propisane su sankcije.